Poslovnik o radu Skupštine (2016.)

17. 03. 2016.

Temeljem članka 44. Statuta Hrvatskog društva filmskih djelatnika (u daljnjem tekstu Društvo), Upravni odbor Društva je donio Poslovnik o radu Skupštine (dalje: Poslovnik) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2016.

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Društva.
Skupštinu čine svi aktivni članovi Društva.
Svi članovi Društva mogu sudjelovati u radu Skupštine, a pravo odlučivanja imaju samo aktivni članovi.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Društva.

 

Članak 2.

 

Sjednice Skupštine mogu biti Redovne ili Izvanredne.
Redovna skupština Društva saziva se jedanput godišnje i to do kraja mjeseca ožujka.
Redovnu skupštinu saziva Upravni odbor Društva.
Izvanrednu skupštinu može sazvati Upravni odbor, Nadzorni odbor, ili 1/10 aktivnih članova.
Poziv za redovnu Skupštinu s mjestom i vremenom održavanja, te dnevnim redom, kao i potrebni materijali, dostavljaju se članovima elektroničkom ili redovnom poštom najmanje 10 dana prije održavanja.
Poziv za izvanrednu Skupštinu Stručna služba Društva dostavlja najkasnije pet dana prije održavanja sjednice Skupštine.

 

Članak 3.

 

Radom redovne Skupštine Društva rukovodi radno Predsjedništvo od tri člana Društva, koje predlaže Upravni odbor a potvrđuje Skupština.
Predsjedavajućeg izvanredne Skupštine određuje Sazivač, a ostala dva člana radnog Predsjedništva bira Skupština.

 

Članak 4.

 

Upravni odbor određuje zapisničara.
Skupština bira dva ovjerovitelja zapisnika.
Ako je skupština izborna, na njoj se bira i tročlana izborna komisija.
Članovi radnog predsjedništva, izborne komisije i ovjerovitelji zapisnika mogu biti samo aktivni članovi Društva.

 

II. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA

 

Članak 5.

 

Prijedlog dnevnog reda Skupštine sastavlja Sazivač. Dnevni red sastavni je dio poziva za održavanje Skupštine. Dnevni red utvrđuje se na sjednici Skupštine javnim glasovanjem aktivnih članova.
Izvanredna Skupština raspravlja i donosi odluke isključivo o predmetima radi kojih je sazvana.

 

III. PRAVO O SUDJELOVANJU U RADU SKUPŠTINE

 

Članak 6.

 

Redovna, izvanredna ili izborna Skupština se može održati ako je nazočno najmanje 1/10 aktivnih članova Društva.
Ukoliko na prvom sazivu Skupštine ne bude osiguran kvorum, saziva se nova Skupština za 7 dana. U slučaju da niti na novom sazivu Skupštine, 30 minuta nakon zakazanog početka sjednice nema kvoruma, Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako je prisutno najmanje 5% aktivnih članova.
U radu Skupštine mogu sudjelovati svi članovi Društva.
Pravovaljane odluke o temama navedenim u dnevnom redu poziva za Skupštinu, donose se natpolovičnom većinom nazočnih aktivnih članova, osim u slučaju odluke o prestanku rada Društva za što je potrebna dvotrećinska većina glasova svih članova Društva.
Svaki aktivni član ,dužan je svojim potpisom u popis aktivnih članova, na ulazu u dvoranu potvrditi sudjelovanje u radu Skupštine, uz predočenje članske iskaznice Društva, osobne iskaznice ili potvrde Stručne službe Društva, gdje će preuzeti glasački karton za potrebe javnog glasovanja. U slučaju izlaska iz dvorane, aktivni član mora vratiti karton članu Nadzornog odbora koji nadgledava tijek Skupštine.

 

IV. TIJEK SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Članak 7.

 

Najmanje tri člana Nadzornog odbora nadziru tijek i regularnost sjednice Skupštine.
Prisutni članovi Nadzornog odbora utvrđuju kvorum, na temelju broja potpisa iz popisa aktivnih članova.
Nakon čitanja dnevnog reda, a prije otvaranja rasprave i odlučivanja o bilo kojoj točki dnevnog reda, predsjedavajući poziva predstavnika Nadzornog odbora da Skupštinu izvijesti je li nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva članove Skupštine na usvajanje dnevnog reda. Predsjedavajući ne može bez suglasnosti Skupštine promijeniti redoslijed točaka dnevnog reda, a niti pojedinu točku skinuti s razmatranja.
Jedan član Nadzornog odbora dužan je pratiti brojčano stanje prisutnih aktivnih članova tijekom održavanja sjednice Skupštine.

 

V. ODRŽAVANJE REDA NA SKUPŠTINI

 

Članak 8.

 

Za vrijeme sjednice Skupštine, svi nazočni dužni su poštivati odredbe ovog Poslovnika i savjesno koristiti svoja prava i obveze. Također su dužni poštovati odluke i mjere koje se tiču održavanja reda na sjednici.
Sudjelovanje u raspravi zahtjeva se dizanjem ruke a dopuštenje za riječ dodjeljuje predsjedavajući. Svaki sudionik rasprave dužan je predstaviti se imenom i prezimenom i pripadnošću ogranku.
Radno predsjedništvo može vremenski ograničiti duljinu izlaganja i replika.

 

Članak 9.

 

Zbog povreda reda na sjednici Skupštine, mogu se članovima i ostalim nazočnima, izreći sljedeće mjere:


a) opomena,
b) oduzimanje riječi,
c) isključenje iz sjednice.

 

Mjere navedene u točki a) i b) izriče predsjedavajući, a mjeru navedenu pod c), Skupština na prijedlog predsjedavajućeg, javnim glasovanjem.
Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici Skupštine.
Oduzimanje riječi izriče se osobi koja kontinuirano narušava red na sjednici Skupštine ili u izlaganju vrijeđa nekoga od nazočnih na Skupštini. Ova mjera odnosi se na trenutno izlaganje.
Isključenje sa sjednice izriče se osobi koja grubo ometa rad Skupštine. Ova mjera odnosi se samo na sjednicu na kojoj je došlo do povrede reda.

 

Članak 10.

 

Osoba kojoj je izrečena mjera isključenja sa sjednice Skupštine, dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Predsjedavajući će nastaviti s radom Skupštine tek kada izrečena mjera bude izvršena.


VI. TONSKI ZAPIS I ZAPISNIK

 

Članak 11.

 

O sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži:


1. Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine.
2. Imena i prezimena predsjedavajućeg, članova radnog predsjedništva, članova radnih tijela, te ovjerovitelje zapisnika i zapisničara.
3. Broj i status nazočnih članova Društva.
4. Dnevni red Skupštine.
5. Sažetak pojedinih vođenih rasprava.
6. Zaključke po točkama dnevnog reda i zaključke o prijedlozima o kojima se odlučivalo na Skupštini, a koji se nisu nalazili na dnevnom redu, sve uz naznaku načina i rezultata glasovanja.
7. Pojedinačne izjave ili primjedbe članova koje su članovi zahtijevali da se unese u zapisnik.
8. Predsjedavajući može zahtijevati da se u zapisnik unesu činjenice koje su se dogodile na Skupštini
9. Sve disciplinske mjere izrečene na sjednici Skupštine
10. Imena uzvanika i gostiju Skupštine.

 

Članak 12.

 

Zapisniku se prilažu pisani prijedlozi izvještaja tijela Društva: Predsjednika Društva, Nadzornog odbora i Časnog suda, kao i popisi svih prisutnih aktivnih članova Skupštine i prisutnih pasivnih članova Društva.

 

Članak 13.

 

Zapisničar vodi zapisnik tijekom Skupštine. U roku od 10 dana od dana održavanja Skupštine, mora se izraditi zapisnik kojega potpisuju predsjedavajući radnog predsjedništva, ovjerovitelji zapisnika i zapisničar.
Zapisnik i tonski zapis čuvaju se i pohranjuju trajno u Arhivi Društva.

 

Članak 14.

 

U roku od 14 dana od dana održavanja Skupštine, sastavlja se pregled zaključaka Skupštine, koji se objavljuje na Internet stranici Društva. Pregled zaključaka obuhvaća isključivo mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, te zaključke poredane po redoslijedu donošenja. Pregled zaključaka potpisuje Predsjednik Društva.

 

VII. NAČIN ODLUČIVANJA

 

Članak 15.

 

Skupština u pravilu, odluke donosi javnim glasovanjem osim ako Statutom ili ovim Pravilnikom nije drugačije propisano. Ako se većina nazočnih članova izjasni da se o pojedinom prijedlogu odlučuje tajno, provesti će se tajno izjašnjavanje. Nadzor nad glasovanjem provode prisutni članovi Nadzornog odbora.

 

Članak 16.

 

Predsjedavajući, Skupštini po provedenoj raspravi, a prije odlučivanja o nekom prijedlogu, mora isti formulirati, te ga unijeti u zapisnik o radu Skupštine, a potom dati na glasovanje. Prijedlog mora biti jasno formuliran, kako bi se nazočni mogli izjasniti ˝ZA˝, ˝PROTIV˝ ili „SUZDRŽAN“.

 

Članak 17.

 

Ako Skupština odluči da se o nekom prijedlogu odlučuje tajnim izjašnjavanjem, predsjedavajući može odrediti pauzu ili nastavak rada Skupštine, kako bi se izradili ili pregledali glasački listići.

 

Članak 18.

 

Nakon završenog glasovanja, član Nadzornog odbora izvješćuje Skupštinu o rezultatima glasovanja.
Nakon podnesenog izvješća, Predsjedavajući radnog predsjedništva proglašava rezultate glasovanja.

 

VII. IZBOR PREDSJEDNIKA I DOPREDSJEDNIKA DRUŠTVA

 

Članak 19.


Izbor za Predsjednika i Dopredsjednika Društva provodi se tajnim glasovanjem. Na sjednici Izborne Skupštine Predsjedavatelj prije samog glasovanja poziva kandidate za Predsjednika Društva da ukratko predstave svoje programe i odgovore na eventualna pitanja postavljena od članova Društva. Kandidati za Predsjednika Društva navedeni su na jednom, a kandidati za Dopredsjednika Društva na drugom glasačkom listiću različite boje, a članovima Skupštine će biti uručeni nakon uvida u osobnu ili člansku iskaznicu, te potpisa svakog člana u spisak glasača. Glasačke kutije za Predsjednika i Dopredsjednika Društva odvojene su i jasno označene.

 

Na izbornoj listi abecednim redom istaknuti su svi kandidati koji su o svojoj kandidaturi za Predsjednika Društva pisanim putem izvijestili Upravni odboru u roku predviđenom Statutom. 

 

Ukoliko u prvom krugu niti jedan kandidat za Predsjednika tj. za Dopredsjednika Društva ne dobije natpolovičnu većinu ide se u 2. krug u koji ulaze 2 kandidata sa najvećim brojem glasova. Izbor će se ponavljati sve dok jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih aktivnih članova. Pri svakom krugu glasovanja članovi su pri preuzimanju listića dužni iznova pokazati člansku ili osobnu iskaznicu i potpisati se u spisak glasača.

 

Ukoliko pri tom izboru dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, za iste se glasovanje ponavlja, sve do odabira jednog kandidata sa najvećim brojem glasova.

 

Članak 20.

 

Nakon završenog glasovanja, prisutni član Nadzornog odbora izvješćuje Skupštinu o rezultatima glasovanja.
Nakon podnesenog izvješća, Predsjedavajući radnog predsjedništva proglašava rezultate glasovanja.


Članak 21.

 

U slučaju da kandidata za predsjednika nema, što utvrđuje Izborna komisija, Skupština može imenovati trenutnog predsjednika kao vršitelja dužnosti najdulje na period od šest mjeseci.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Društva.

 

U Zagrebu, 17. ožujka 2016. godine
Dopredsjednik HDFD
Ivan-Goran Vitez

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr