POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

04. 05. 2016.

Upravni odbor Društva, na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 23. studenog 2015. godine, donio je

 

 

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja vezana uz rad Upravnog odbora koja nisu uređena Statutom Društva.

O primjeni Poslovnika brinu članovi Upravnog odbora i tajnik Društva.

Upravni odbor se sastoji od osam predsjednika Ogranaka i Predsjednika Društva.

Zamjenici predsjednika Ogranaka zamjenjuju predsjednike u Upravnom odboru u slučaju njihove spriječenosti.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, član Upravnog odbora može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

 

Članak 2.

 

Mandat člana Upravnog odbora može prestati:

  • istekom mandata,
  • prestankom članstva u Društvu,
  • podnošenjem ostavke ili
  • opozivom.

 

SJEDNICE

 

Članak 3.

 

Sjednice Upravnog odbora Društva održavaju se po potrebi a najmanje deset puta godišnje, u sjedištu Društva.

 

Članak 4.

 

Sjednice Upravnog odbora Društva u pravilu se održavaju jedan put mjesečno. Sjednice saziva i vodi predsjednik Društva.

Iznimno sazivanje sjednice može inicirati i Nadzorni odbor, te tri člana Upravnog odbora preko Predsjednika koji je dužan sazvati sjednicu najkasnije u roku od deset radnih dana po podnošenju zahtjeva.

Članovima Upravnog odbora Društva i njihovim zamjenicima, pozivi na sjednice s privicima i predviđenim trajanjem, dostavljaju se najkasnije pet dana prije sjednice elektronskom poštom ili, na zahtjev člana, standardnom poštom.

U slučaju spriječenosti član Upravnog odbora dužan je po primitku poziva, o tome obavijestiti stručnu službu Društva i svog zamjenika.

U slučaju spriječenosti člana Upravnog odbora sjednici prisustvuje njegov zamjenik s jednakim pravom glasa.

Između sjednica Upravnog odbora, UO u slučaju iznimne hitnosti odluke može donositi i izglasavanjem putem e-maila. Po konkretnom pitanju, može se tražiti i dodatna rasprava na sljedećoj sjednici UO-a.

 

Članak 5.

 

Upravni odbor radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama, ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluke se donose javnim glasovanjem.

samoj sjednici predsjednik Društva ili članovi UO-a mogu predložiti promjene i dopune dnevnog reda, o čemu odlučuje UO glasovanjem.

Sjednicama Upravnog odbora mogu biti nazočne i druge pozvane osobe bez prava odlučivanja, a u raspravi mogu sudjelovati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora nazočan je Tajnik Društva bez prava glasovanja.

 

Članak 6.

 

Sjednica Upravnog odbora prekida se:

̵      kada se u toku sjednice broj prisutnih članova Upravnog odbora smanji ispod broja propisanog za pravovaljan rad,

̵      kada se zbog dugog trajanja ne može zaključiti istog dana,

̵      kada je potrebno obaviti određene konzultacije glede prijedloga za donošenje odluke o pojedinoj točki dnevnog reda.

 

TONSKI ZAPIS I ZAPISNIK

 

Članak 7.

 

Na sjednicama Upravnog odbora snima se tonski zapis koji se pohranjuje u arhivu Društva.

Tonski zapis mogu preslušavati članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora isključivo u prostorijama Društva.

Tajnik Društva vodi pisani zapisnik, koji mora biti napisan i poslan članovima Upravnog odbora u roku od 7 dana od održavanja sjednice i potpisan od predsjednika i tajnika Društva.

Zapisnik sa sjednica Upravnog odbora mora sadržavati:

̵      popis nazočnih,

̵      dnevni red,

̵      popis popratne dokumentacije vezane uz rasprave,

̵      tekst donesenih odluka i/ili zaključaka.

Primjedbe na zapisnik dostavljaju se u pisanom obliku sedam dana po primitku zapisnika.

Zapisnik sjednice Upravnog odbora Društva smatra se usvojenim istekom sedmog dana od njegove dostave članovima Upravnog odbora ukoliko nije bilo primjedbi. U slučaju primjedbi na zapisnik, isti se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora nakon što se raspravi o pristiglim primjedbama.

Izvornik potpisanog zapisnika sjednice Upravnog odbora Društva pohranjuje se u arhivu Društva.

 

Članak 8.

 

Pojedini članovi Upravnog odbora Društva mogu biti zaduženi su za pojedine poslove koje im povjeri Upravni odbor, sukladno Programu rada Društva.

 

SUKOB INTERESA

 

Članak 9.

 

Član Upravnog odbora se zbog sukoba interesa mora suzdržati od rasprave o određenim temama i izuzeti se od glasanja o istima.

 

Članak 10.

 

Sukobom interesa smatrat će se:

̵      rodbinske i bračne veze,

̵      poslovni odnos u konkretnom slučaju o kojem se rapravlja

̵     poslovni odnos s nekom od strana u predmetu rasprave, a nije u vezi sa samim predmetom, za vrijeme trajanja rasprave.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

 

Sve odluke Upravnog odbora Društva koje se tiču svih članova Društva objavljuju se na intranetu, a pojedine odluke od šireg interesa u formi vijesti na web stranici Društva, najkasnije tri dana od donošenja odluke.

O tome hoće li se pojedina odluka Upravnog odbora Društva biti dostupna samo članovima Društva ili široj zajednici, odlučuje Upravni odbor odredbom u samoj odluci.

 

Članak 12.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Za tumačenje pojedinih odredaba ovog Poslovnika u slučaju spora, ovlašten je Upravni odbor, a odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova članova UO-a.

 

Dopredsjednik HDFD,

Ivan-Goran Vitez

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr