PRAVILNIK O IZBORU HRVATSKOGA KANDIDATA ZA NAGRADU OSKAR

11. 06. 2018.

PRAVILNIK HRVATSKOG DRUŠTVA FILMSKIH DJELATNIKA O IZBORU HRVATSKOGA KANDIDATA ZA NAGRADU OSCAR AMERIČKE AKADEMIJE FILMSKE UMJETNOSTI I ZNANOSTI

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupci pri izboru hrvatskog kandidata u natjecanju za nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i filmske znanosti (u daljnjem tekstu Akademija) „Oscar ” u kategoriji za najbolji strani film.

 

Članak 2.

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika kao udruga kojoj je Akademija povjerila odabir najkvalitetnijeg filma u protekloj godini kao nacionalnog predstavnika za nagradu Akademije za najbolji strani film, obvezuje se poštovati namjere i pravila Akademije.

 

KRITERIJI

Članak 3.

U skladu s pravilnikom Akademije, pojedine se zemlje poglavito obvezuju:

  1. kandidirati najbolji (“BEST FILM”) nacionalni film protekle godine
  2. da nacionalnog kandidata izaberu predstavnici različitih filmskih struka
  3. da kandidirani film mora biti prikazan između 1.listopada i 30. rujna /najmanje 7 dana u kontinuitetu/. Film se mora prvo javno prikazivati na 35mm ili 70mm ili po univerzalnim standardima DCP-a po pravilima Akademije, u komercijalnom prostoru s ciljem ostvarivanja zarade producenta i prikazivača, biti reklamiran i iskorištavan tijekom prava na prikazivanje na način koji se smatra opravdanim i uobičajenim za ovu vrstu industrije.
  4. da snimak vrpce originalnog dijaloga kao i filma mora pretežno biti na hrvatskom jeziku, a u iznimnim slučajevima na nekom od drugih europskih jezika isključujući engleski.
  5. garantirati da je kreativni potencijal te zemlje proveo umjetničku kontrolu filma

 

Članak 4.

Pravilima Akademije navedene su smjernice koje ne predstavljaju strogi standard, već općenito navode elemente nacionalnog aspekta koje Akademija traži kod ocjenjivanja da li prijavljeni film zadovoljava uvjete za predstavljanje određene zemlje.

1. Zemlja podnositeljica mora biti predstavljena barem u dvije od ovih kategorija

a) producent, b) redatelj, c) scenarist

2. Zemlja podnositeljica značajnije mora biti predstavljena u sljedećim kategorijama:

a) scenograf, b) filmski snimatelj, c) kostimograf, d) montažer, e) mikser tona, f) autor glazbe

3. Značajan dio u podjeli uloga mora imati kreativni potencijal zemlje podnositeljice (RH)

 

Članak 5.

Hrvatski kandidat za nagradu Oscar ne može biti film za koji nisu u potpunosti podmirena sva vrsta davanja prema autorima, djelatnicima i glumcima (honorari, porezi i prirez, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje).

 

KOMISIJA

Članak 6.

O hrvatskom kandidatu za nagradu Akademije odlučuje Komisija od 15 članova, a  čini ju Upravni odbor odnosno 8 predsjednika ogranaka te po još jedan član iz svakog ogranka, izuzev Ogranka kaskadera kojeg zbog malog broja članova u Komisiji predstavlja samo jedan predstavnik.

Upravni odbor će izabrati i dva člana Društva koji će zajedno s Komisijom gledati sve filmove-kandidate, te u slučaju spriječenosti nekog člana Komisije pristupanja glasovanju, glasovati kao član Komisije.

 

Članak 7.

Glasovati nemaju pravo djelatnici, autori, umjetnici i producent filma koji je prijavljen kao kandidat.

 

 

Članak 8.

Ukoliko netko od članova Upravnog odbora ne može biti članom komisije (ako je angažiran u prijavljenom filmu ili nije u mogućnosti pogledati filmove i prisustvovati glasovanju) umjesto njega član Komisije može biti i njegov zamjenik. U slučaju kada niti zamjenik ne može biti članom Komisije, novog člana (2 člana) bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Ogranka kojem pripada član koji ne može glasati.

Komisija  mora biti formirana do roka koji određuje Akademija.

Članak 9.

Upravni odbor svake godine imenuje predsjednika Komisije koji koordinira i vodi postupak izbora hrvatskog kandidata  za nagradu Oscar.

 

Članak 10.

Vidjeti prijavljene filmove u kino dvorani mjesta izbora jest ujedno i obveza i dužnost svakog predstavnika filmske struke koji glasuje.

Projekcije su zatvorenog tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije.

 

PRIJAVA FILMOVA

Članak  11.

Filmovi-kandidati moraju biti u kino distribuciji u minimalnom trajanju od 7 dana prije krajnjeg roka za slanje prijava Akademiji.

Upravni odbor Društva poziva producente i redatelje čiji filmovi udovoljavaju kriterijima za kandidaturu po primitku pozivnice Američke filmske akademije. Uz službeni poziv producentu će biti dostavljeni sljedeći dokumenti:

  • Pravilnik Akademije
  • Pravilnik HDFD

 

Ukoliko želi sudjelovati u izboru, Producent je dužan u roku od 8 dana od primitka poziva u kancelariju HDFD dostaviti:

  • izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja prema autorima, glumcima, djelatnicima koji su radili na filmu
  • isječke iz dnevnih novina kojim se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji (u slučaju distribucije filma nakon odabira hrvatskog kandidata za Oscara, isječke dostaviti do 25. rujna tekuće godine)
  • potvrdu distributera o prikazivanju
  • popis kompletne ekipe filma, kao i popis glumaca
  • sinopsis  filma na engleskom jeziku
  • biografiju redatelja na engleskom jeziku i fotografiju

 

 

Članak 12.

Nakon isteka roka za prijavu filmova, Stručna služba Društva pregledat će sve službene prijavnice, konstatirati činjenično stanje vezano za ispunjavanje kriterija i uvjeta, te sačiniti raspored projekcija filmova.

Producent kandidiranog filma dužan je dostaviti film najmanje 3 dana prije prve projekcije u Stručnu službu društva u formatu i na mediju definiranom u pozivu.     

 

Članak 13.

Ukoliko odabrani film ne ispuni uvjet iz članka 3. točke 3., komisija će se još jednom sastati u zadnjem tjednu mjeseca rujna i pristupiti novom glasovanju između preostalih prijavljenih filmova.

 

IZBOR KANDIDATA-GLASOVANJE

Članak 14.

Glasovanje se odvija na sljedeći način:

  • Nakon što se ustanovi da su svi članovi komisije prisutni, između članova se odabir tročlana izborna komisija, te se dijele glasački listići.
  • Na glasačkom listiću na kojem će abecednim redom biti navedeni filmovi u konkurenciji mora biti istaknuta i opcija da se niti jedan od navedenih filmova ne izabere, temeljem čl. 17. Pravilnika.
  • Glasovanje za hrvatskog kandidata za nagradu Oscar je tajno i moraju mu nazočiti svi članovi Komisije.
  • Nakon glasovanja se otvara glasačka kutija i tročlana izborna komisija na licu mjesta broji glasove.
  • Hrvatski predstavnik za nagradu Akademije postaje film koji dobije natpolovičnu većinu glasova.

Ukoliko se konstatira da nakon prvog kruga glasovanja niti jedan film nema  natpolovičnu većinu glasova, provodi se drugi krug glasovanja i to na način:

  1. U drugi krug ulaze 2 filma s najvećim brojem glasova
  2. Ukoliko ima više filmova s istim najvećim brojem glasova svi ti filmovi ulaze u drugi krug
  3. U drugi krug ulazi film s najvećim brojem glasova i svi filmovi s istim drugim najvećim brojem glasova

Opcija glas “niti jedan film” jednaka je glasovanju za pojedini filmi samo u slučaju da je između dva ili više filmova s najvećim brojem glasova, a bez natpolovične većine, ulazi u sljedeće krugove glasovanja.

 

Ukoliko niti u drugom krugu niti jedan film nema natpolovičnu većinu,  pristupa se trećem krugu glasovanja u kojem vrijede isti uvjeti kao i u drugom krugu.

U slučaju da  niti u trećem krugu niti jedan film ne dobije natpolovičnu većinu glasova zbog eventualnih nevažećih listića, treći krug ponovit će se javnim glasovanjem.

U slučaju da ni nakon javnog glasovanja niti jedan film ne dobije natpolovičnu većinu glasova, konstatirat će se da te godine nije izabran kandidat za nagradu Oscar.

Članak 15.

Nakon provedenog glasovanja Komisija zajednički sastavlja obavijest o rezultatima izbora s obrazloženjem koje dostavlja producentskim kućama prijavljenih filmova i distributeru odabranog filma, sredstvima javnog priopćavanja, te Ministarstvu kulture RH.

Članak 16.

Producent, distributer, ili autor prijavljenog filma za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg stranog igranog filma, koji se obrati Akademiji vezano za ovu nagradu, mimo HDFD, bit će diskvalificiran.

Članak 17.

Komisija ima pravo ne izabrati film, ukoliko smatra da niti jedan prijavljeni film ne zadovoljava kvalitetom. Za takvu odluku potrebna je natpolovična većina članova Komisije. 

Članak 18.

Podrazumijeva se da producent koji prijavi svoj film za izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar, prihvaća sve uvjete koji su propisani ovim Pravilnikom.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupio je na snagu donošenjem na sjednici Upravnog odbora dana 11.06.2018.

           

 

Upravni odbor Hrvatskog društva filmskih djelatnika

 

 

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr