PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA STJECANJA ČLANSTVA I KATEGORIJE ČLANOVA

Temeljem članaka 15. i 17. Statuta Hrvatskog društva filmskih djelatnika (u nastavku: Društvo) donesenog 18. prosinca 2013. godine, Upravni odbor Društva, na svojoj 28. sjednici, održanoj 8. 4. 2014. godine, donio je

 

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA STJECANJA ČLANSTVA I 
KATEGORIJE ČLANOVA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

I. Opći uvjeti za prijem,

II. Način i uvjeti kategorizacije članstva.

 

Članak 2.

Za prijem u članstvo primjenjuju se opći uvjeti.

Ogranci mogu donijeti posebne uvjete za prijem u članstvo u svoj ogranak ovisno o specifičnostima pojedinog ogranka. Posebne uvijete ogranaka potvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 3.

Članovi Društva mogu biti djelatnici u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu, koji sudjeluju u proizvodnji filmova i ostalih audiovizualnih djela u skladu s odredbom članka 14. Statuta Društva, rade i imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, i porezni su obveznici u Republici Hrvatskoj po osnovi tog rada.

 

Članak 4.

Za prijem u status člana Društva u nekom od Ogranaka kandidati moraju, u pisanom i elektronskom obliku u Stručnu službu Društva dostaviti:

1. zamolbu Ogranku,

2. životopis,

3. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, ili diplome/uvjerenja o završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju i original istih na uvid

4. potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj ne stariju od 6 mjeseci

Kandidati koji imaju inozemnu svjedodžbu ili diplomu istu moraju nostrificirati.

 

I. OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U ČLANSTVO

 

Članak 5.

Opći uvjeti o prijemu se primjenjuju ukoliko Ogranak nije donio posebne uvjete o prijemu.

Posebni uvjeti Ogranaka nalaze se u dodatku ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Kandidati u zvanjima predviđenim Statutom Društva, sa završenim :

- Diplomskim (MA) studijem iz područja audiovizualnog stvaralaštva

- Diplomskim (MA) studijem iz područja tekstilnog dizajna - Modul Kostimografija

- Diplomskim (MA) studijem - studij Animirani film i novi mediji; smjer: Animirani film

dužni su tijekom studija ili najkasnije tri godine nakon stjecanja diplome u profesionalnom ili volonterskom statusu surađivati u nekoj za to zvanje potrebnoj fazi realizacije filma u jednoj od sljedećih formi:

  1. jedan dugometražni ili srednjemetražni igrani film
  2. dva kratka igrana filma
  3. dva dokumentarna filma
  4. jedan ili više animiranih filmova u trajanju od najmanje 5 minuta
  5. tri profesionalna eksperimentalna filma
  6. TV serija u trajanju od najmanje 200 minuta
  7. ili kombinacija navedenih formi,

za dokazivanje čega prilažu profesionalni ugovor ili pisanu potvrdu producenta projekta u koji su bili involvirani.

Iznimno se mogu uvažiti dokumentarni i igrani filmovi snimljeni u okviru studijskog programa iz područja audiovizualnog stvaralaštva, ukoliko su realizirani kroz sredstva HAVC-a ili eventualnu suradnju s televizijama s nacionalnom koncesijom.

Ukoliko kandidati najkasnije tri godine nakon stjecanja diplome ne zadovolje traženi uvjet, za prijem u status člana Društva morat će zadovoljiti uvjete propisane člankom 9.

 

Članak 7.

Za prijem u status člana Društva u nekom od Ogranaka svi ostali kandidati podnose

1. dokumente navedene u članku 4. ovog Pravilnika, te

2. ugovore o angažmanu koji su propisani u člancima 8. i 9. ovog Pravilnika, ili potvrda poslodavca o stalnom radnom odnosu u filmskom zvanju za koje se traži prijem u članstvo, odnosno pravno relevantni dokument ili DVD-i kojima se dokazuje istinitost navedenih podataka

3. tri preporuke redovnih članova HDFD (najmanje jedna preporuka iz Ogranka u koji se traži prijem)

 

Članak 8.

Kandidat za završenom srednjom školom dužan je najmanje tri godine u određenom zvanju surađivati u svim za to zvanje potrebnim fazama realizacije filma u jednoj od sljedećih formi:

1. dva dugometražna igrana filma

2. četiri srednjemetražna igrana filma traju ukupno najmanje 120 minuta,

3. šest kratkih igranih filmova koji traju ukupno najmanje 60 minuta,

4. šest dokumentarnih filmova koji traju ukupno najmanje 100 minuta,

5. dva ili više animiranih filmova koji traju ukupno najmanje 10 minuta,

6. šest profesionalnih eksperimentnih filmova koji traju ukupno najmanje 60 minuta

7. tv serija u trajanju najmanje 360 min

8. ili kombinacija navedenih formi

 

Članak 9.

 

Za prijem u status člana Društva u nekom od Ogranaka kandidati s završenim studijem iz područja

- Preddiplomskim (BA) studijem iz područja audiovizualnog stvaralaštva

- Preddiplomskim (BA) studijem - studij Animirani film i novi mediji

- Diplomski (MA) Likovne umjetnosti

- Diplomski (MA) Glazbene umjetnosti

- Diplomski (MA) Arhitekture i graditeljstva

- Diplomski (MA) Modnog i tekstilnog dizajna

dužan je u nekom od zvanja predviđenim Statutom Društva surađivati najmanje godinu dana, u svim za to zvanje potrebnim fazama realizacije filma u jednoj od slijedećih formi :

1. jedan dugometražni igrani film

2. dva srednjemetražna igrana filma koji traju ukupno najmanje 60 minuta,

3. tri kratka igrana filma koji traju ukupno najmanje 30 minuta,

4. tri dokumentarna filma koji traju ukupno najmanje 50 minuta,

5. jedan ili više animiranih filmova koji traju ukupno najmanje 5 minuta,

6. tri profesionalna eksperimentna filma koji traju ukupno najmanje 30 minuta

7. tv serija u trajanju najmanje 240 min

8. ili kombinacija navedenih formi

Iznimno se mogu uvažiti dokumentarni i igrani filmovi snimljeni u okviru studijskog programa iz područja audiovizualnog stvaralaštva.

 

Članak 10.

Na temelju podnesenih dokumenata odgovarajući Ogranak Društva na svom sastanku donosi odluku o prijemu u članstvo Društva koju potvrđuje Upravni odbor. Kandidat je obvezan predstaviti se članovima na sastanku Ogranka za koji traži prijem.

 

Članak 11.

Odbijenom kandidatu vraća se sva dokumentacija s mogućnošću ponovnog kandidiranja za prijem u članstvo HDFD kada ispuni uvjete radi kojih je odbijen.

 

II. KATEGORIZACIJA ČLANSTVA

Članak 12.

Članstvo u Društvu može biti aktivno i pasivno, ovisno o opsegu prava i obveza.

Aktivno članstvo je pravilo, a pasivno je iznimka koja ovisi o odabiru i dispoziciji člana, a može biti inicirana i od strane Upravnog odbora u određenim slučajevima propisanim Statutom i ovim Pravilnikom.

 

Članak 13.

Aktivno članstvo podrazumijeva sljedeća prava i obveze:

̵ pravo birati i biti biran u tijela Društva;

̵ pravo i obveza sudjelovanja u radu ogranaka i tijela Društva;

̵ obveza plaćanja članarine, ali u manjem iznosu nego pasivni članovi, jer svojim radom i angažmanom doprinose radu Društva

̵ prisutnost na najmanje 50% sastanaka Ogranaka i sjednica Skupština (redovnih, izbornih i izvanrednih)

 

Članak 14.

Pasivno članstvo podrazumijeva sljedeća prava i obveze:

- mogućnost, ali ne i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja na sastancima bez prava glasa osim ako Statutom i ovim Pravilnikom za pojedine slučajeve nije drugačije određeno;

- obveza plaćanja članarine, ali u većem iznosu nego aktivni članovi, jer ne pridonose Društvu svojim radom i angažmanom;

 

Članak 15.

Umirovljeni članovi Društva bez obzira na kategoriju nisu obvezni plačati članarinu osim u slučajevima kada koriste poreznu olakšicu temeljem potvrde Društva.

 

IV. NAČIN I UVJETI KATEGORIZACIJE

Članak 16.

Odluku o kategoriji člana donosi Upravni odbor na temelju osobnog zahtjeva člana, koji se podnosi Upravnom odboru pismenim putem osobno, elektroničkom ili običnom poštom, u periodu od 1. do 31. siječnja tekuće godine.

 

Članak 17.

Aktivni član koji nije ispunio svoju obvezu nazočnosti na sastancima u protekloj godini, temeljem odluke Upravnog odbora postaje pasivni član.

Prilikom utvrđivanja nazočnosti aktivnog člana sjednicama Skupštine i sastancima Ogranaka, opravdani izostanak uvažiti će se i računati kao dolazak, ukoliko je tijekom godine dana član prisustvovao na najmanje jednom sastanku.

Odluka o promjeni statusa, članu mora biti dostavljena pismenim putem.

 

Članak 18.

Evidenciju nazočnosti na sastancima Ogranka i sjednicama Skupština vodi Stručna služba Društva.

Isprika radi opravdanog nedolaženja na sastanak mora biti dostavljena u pisanom obliku u Društvo najkasnije do 16 sati u danu kada se sastanak Ogranka ili sjednica Skupštine održava.

Ukoliko razlog spriječenosti nastane po isteku vremena i st. 2. ovog članka, obrazloženu pisanu ispriku moguće je dostaviti u Stručnu službu Društva, najkasnije do 48 sati nakon održavanja sastanka ili sjednice.

Opravdanim izostankom smatra se izostanak radi poslovne aktivnosti ili bolesti člana Društva kao i članova njegove obitelji, ili drugih opravdanih razloga.

Članovi koji žive izvan grada u kojem je sjedište Društva mogu svoj izostanak opravdati i nemogućnošću putovanja.

Usmeno prenesene isprike neće se uvažavati.

Pasivni članovi koji ponovo žele steći status aktivnog člana, dužni su Upravnom odboru podnijeti zahtjev u kojem navode datume sastanaka Ogranka i/ili Skupštine na kojima su nazočili tijekom prethodne godine, a koje će Upravni odbor usporediti sa popisom članova prisutnih na sastancima ogranka i/ili Skupštine i nakon toga odlučiti o opravdanosti zahtjeva člana.

 

Članak 19.

Prilikom dolaska na sastanak Ogranka, aktivni članovi dužni su kod preuzimanja glasačkog kartona pokazati člansku iskaznicu i potpisati se na službeni popis aktivnih članova koji je izradila Stručna služba Društva.

Ukoliko član ne posjeduje člansku iskaznicu svoj identitet može dokazati i osobnom iskaznicom.

Pisane isprike članova moraju se arhivirati zajedno sa svom ostalom dokumentacijom sa sastanka ogranka ili sjednice Skupštine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Društva.

 

U Zagrebu. 8. 4. 2014.

Silvio Jesenković

Predsjednik HDFD

 

DODATAK PRAVILNIKU – POSEBNI UVJETI OGRANAKA

OGRANAK SLIKE

Za prijem kandidata sa završenim diplomskim studijem (MA) iz područja audiovizualnog stvaralaštva u Ogranak slike, osim dokumentata navedenih u članku 4. Pravilnika, potrebno je dostaviti i:

-tri preporuke od kojih najmanje jedna mora biti od člana iz Ogranka slike, ali i od člana koji je njemu nadređen,

-jedan dugometražni igrani film ili 3 profesionalna ugovora o suradnji u nekoj od faza realizacije filma

OGRANAK MONTAŽE I ZVUKA

Za prijem kandidata sa završenim diplomskim studijem (MA) iz područja audiovizualnog stvaralaštva u Ogranak montaže, osim dokumenata navedenih u članku 4. Pravilnika, potrebno je dostaviti i:

-tri preporuke od kojih jedna mora biti od člana iz Ogranka montaže, a jedna od člana koji je na određenom projektu bio po hijerarhiji u višem položaju od kandidata (montažer, režiser, producent)

-i ugovor/dokaz o profesionalnom angažmanu na jednom dugometražnom igranom filmu ili 2 ugovora o profesionalnom angažmanu na filmovima drugih formi, odnosno TV serijama

OGRANAK DIZAJN PRODUKCIJE

U slučaju da kandndat ne zadovoljava gore navedene uvjete o tri godine iskustva u određenom zvanju, Ogranak dizajn produkcije ima pravo donijeti odluku o prijemu kandidata u članstvo HDFD-a. Ta odluka mora biti donesena jednoglasno na sastanku Ogranka dizajn produkcije.

OGRANAK KASKADERA

Prijem kandidata u Ogranak kaskadera moguć je nakon jedne godine rada uz uvjet da su ispunjeni ostali uvjeti propisani Pravilnikom.

 

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr