Pravilnik o radu Časnog suda HDFD-a

13. 02. 2019.

Temeljem čl. 44, Statuta Hrvatskog Društva filmskih djelatnika (u nastavku: Društvo)  donesenog 21. rujna 2015. godine, Upravni odbor Društva, na svojoj 10. sjednici, održanoj  16. veljače 2016. godine, donio je

 

PRAVILNIK O RADU ČASNOG SUDA

 

 1. I.        OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Časni sud je tijelo Društva koje odlučuje i izriče mjere u postupcima pokrenutim radi povreda statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava, a koji su definirani Statutom, Etičkim kodeksom i ovim Pravilnikom.

 

Članak 2.

Sjedište Časnog suda je u sjedištu Hrvatskog Društva filmskih djelatnika.

 

Članak 3.

Ovim Pravilnikom o radu Časnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se:

 1. opće odredbe,
 2. načini djelovanja,
 3. tijek postupka pred Časnim sudom,
 4. žalbeni postupak,
 5. zapisnik o radu Časnog suda,
 6. tajnost postupka,
 7. izvještaj o radu Časnog suda,
 8. sukob interesa,
 9. završne odredbe.

 

Članak 4.

Časni sud Društva se sastoji od osam predstavnika Ogranaka, koje u slučaju njihove spriječenosti mijenjaju njihovi zamjenici. Svaki Ogranak Društva samostalno bira svog predstavnika – člana i njegovog zamjenika na sastanku Ogranka koji se mora održati najmanje 30 dana prije održavanja Izborne skupštine.

Mandat članova Časnog suda traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, član Časnog suda može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

Časni sud između sebe bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika.

 

Članak 5.

Mandat člana Časnog suda može prestati:

 • istekom mandata,
 • podnošenjem ostavke,
 • opozivom ili
 • prestankom članstva u Društvu.

Ako tijekom mandatnog razdoblja pojedini član Časnog suda neopravdano izostane sa sjednica Časnog suda više od tri puta, Časni sud dužan je pokrenuti proceduru njegova opoziva, pisanim putem Ogranku koji ga je izabrao. Konačnu odluku o opozivu donosi Ogranak.

Na sjednici Ogranka na kojoj je donesena odluka o opozivu, Ogranak je dužan izabrati novog člana Časnog suda.

 

II. NAČIN DJELOVANJA

 

Članak 6.

Sjednice Časnog suda održavaju se prema potrebi osim u mjesecu srpnju i kolovozu.

Mjeseci iz predhodnog stavka ne obračunavaju se prilikom izračuna rokova predviđenih ovim Pravilnikom.

Sjednicu Časnog suda pisanim putem saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Časnog suda. Predsjedavajući vodi sjednice. Sazivanje sjednice mogu zatražiti i ostali članovi Časnog suda, te Upravni odbor.

Prvu sjednicu Časnog suda saziva predsjedavajući prethodnog saziva Časnog suda, u roku od 30 (trideset) dana nakon Izborne skupštine.

Sjednice Časnog suda održavaju se u sjedištu Društva.

Časni sud radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama, ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Časnog suda.

Odluke se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom izabranih članova.

 

Članak 7.

Postupak pred Časnim sudom može pokrenuti svaki član Društva, sva tijela Društva, ako je u pitanju povreda statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava.

Časni sud može biti miritelj u sporovima između članova Društva na njihov zahtjev.

Časni sud nalazi se na raspolaganju svim članovima Društva za konzultacije vezane za etička pitanja, te očuvanje i promicanje visokih profesionalnih standarda.

 

III. TIJEK POSTUPKA PRED ČASNIM SUDOM

 

PRIJAVA

 

Članak 8.

Pokretanje postupka pred Časnim sudom može pisanom prijavom zatražiti svaki član Društva, te svako tijelo Društva.

Prijave moraju biti obrazložene sa svim potrebnim podacima, te dokazima i relevantnom dostupnom dokumentacijom. Ukoliko to smatra potrebnim, Časni sud može od prijavitelja zatražiti dopunu dokumentacije.

Podnositelj prijavu mora potpisati. Časni sud zadržava pravo provjere identiteta prijavitelja. Anonimne prijave odbacit će se.

Prijava se predaje putem redovne ili putem elektronske pošte Časnom sudu.

 

Članak 9.

Prijava se podnosi u roku od najviše 3 mjeseca od dana saznanja prijavitelja za učinjenu povredu počinitelja. Postupak se ne može pokrenuti ukoliko je prošlo više od 12 mjeseci od dana kad je povreda učinjena.

 

Članak 10.

Nakon primitka prijave, predsjedavajući Časnog suda u roku od 15 (petnaest) dana saziva sjednicu pisanim putem uz priloženu predmetnu prijavu.

Časni sud utvrđuje jesu li su ispunjene pretpostavke za postupanje po predmetnoj prijavi.

Časni sud odbacit će prijavu:

a)      ako je prijava anonimna ili krivotvorena;

b)     ako je prijava podnesena radi povrede o kojoj je Časni sud već raspravljao i odlučio;

c)      ako je prijava podnesena po proteku roka za podnošenje prijave;

d)     ako iz navoda sadržanih u prijavi proizlazi da Časni sud nije nadležan za odlučivanje po predmetnoj prijavi.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Časni sud u roku od 10 (deset) dana od održane sjednice ČS, podnositelju prijave otpremit će pisanu odluku s obrazloženjem o razlozima odbacivanja prijave.

 

 

Članak 11.

Ako prijavitelj odustane od prijave u bilo kojoj fazi postupka, predsjedavajući Časnog suda donosi o tome odluku koju dostavlja zainteresiranim stranama.

 

POSTUPAK MIRENJA

 

Članak 12.

Predsjedavajući Časnog suda na prvoj sjednici povodom predmetne prijave zakazuje postupak mirenja, na koji su pozvane obje zainteresirane strane.

Uz poziv na postupak mirenja,  prijavljenom se na odgovor dostavlja predmetna prijava.

Dostava odgovora na prijavu nije uvjet za nastavak postupka pred Časnim sudom.

 

Članak 13.

U slučaju rješenja spora mirenjem stranke sklapaju nagodbu. Tekst nagodbe unosi se u zapisnik.

Nagodba je zaključena kad stranke, nakon što pročitaju zapisnik o nagodbi, potpišu taj zapisnik.

Zaključenjem nagodbe postupak pokrenut po predmetnoj prijavi smatra se okončanim.

U slučaju da jedna od strana neopravdano ne pristupi postupku mirenja, smatra se da nije zainteresirana za mirno rješenje spora.

 

POSTUPAK PRED ČASNIM SUDOM

 

Članak 14.

U slučaju da u postupku mirenja nije postignuta nagodba, Časni sud zakazuje raspravu na koju istodobno ili odvojeno poziva podnositelja prijave i prijavljenog, te prikuplja sve dostupne bitne dokaze, te iskaze svjedoka važne za odlučivanje u postupku.

 

Članak 15.

Podnositelj prijave i prijavljeni  dužni su odazvati se pozivu za raspravu i osobno  prisustvovati raspravi pred Časnim sudom.

Ako se podnositelj prijave i prijavljeni ne odazovu pozivu na raspravu bez opravdanih razloga, rasprava se može provesti i u njihovoj odsutnosti.

Ako uredno pozvan podnositelj prijave izostane s rasprave, a svoj izostanak na opravda u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja rasprave, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Članak 16.

Na raspravi predsjedavajući Časnog suda usmeno izlaže predmet postupka i potom, zajedno s ostalim članovima Časnog suda, ispituje stranke, a prema potrebi obavlja i uvid u sve dostupne dokumente.

Časni sud može odgoditi raspravu ako se tijekom rasprave pojavi potreba da se obave daljnji izvidi.

Postupak pred Časnim sudom mora biti dovršen i odluka donesena u roku od 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja prijave. Ako odluka na bude donesena u zadanom roku, podnositelj prijave ima se pravo žalbom obratiti Nadzornom odboru, koji, nakon utvrđivanja činjenica zbog čega odluka nije donesena unutar 6 (šest) mjeseci od podnošenja prijave, ima mogućnost raspuštanja trenutačnog saziva Časnog suda. U slučaju raspuštanja Časnog suda, ogranci su dužni unutar 30 (trideset) dana izabrati nove predstavnike - članove Časnog suda i njihove zamjenike.

 

Članak 17.

Prije izricanja odluke uzima se u obzir stupanj odgovornosti člana, uvjeti pod kojima je povreda učinjena, prijašnji rad i ponašanje,  posljedice učinjene povrede, i ostale okolnosti koje mogu biti relevantne za donošenje odluke.

 

Članak 18.

Nakon što je predmet cjelovito raspravljen, predsjedavajući Časnog suda zaključuje raspravu i s ostalim članovima Časnog suda obavlja vijećanje i glasovanje, te donosi odluku.

Odluke se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom izabranih članova. Ukoliko prilikom donošenja odluke nije moguće ostvariti nadpolovičnu većinu, rasprava se nastavlja dok konačna odluka ne bude donesena natpolovičnom većinom članova ČS.

Odluka Časnog suda mora biti sastavljena u pisanom obliku, te potpisana od strane predsjedavajućeg i najmanje još četiri člana Časnog suda. Odluka se dostavlja svim stranama u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

 

Članak 19.

Rješavajući predmet po prijavi Časni sud može:

 1. osloboditi prijavljenog odgovornosti,
 2. utvrditi odgovornost prijavljenog te, ovisno o težini povrede izreći mjere za povredu statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava utvrđenih Statutom, Etičkim kodeksom, i Pravilnikom o radu Časnog suda i to:

 

-        pismenu opomenu - evidentira se u osobni dosje člana kojemu se izriče mjera;

-        javnu opomenu - evidentira se u osobni dosje člana kojemu se izriče mjera i objavljuje se na intranetu. Član kojem je izrečena javna opomena u trajanju jednog mandatnog razdoblja (2 g.) ne može biti biran u tijela Društva niti obnašati funkciju u tijelima Društva. U istom razdoblju ne može predstavljati Društvo prema trećim osobama niti može biti predlagan za nagrade, odlikovanja i priznanja filmskim djelatnicima.

-        suspenziju članstva na određeno vrijeme - evidentira se u osobni dosje člana kojemu se izriče mjera i objavljuje se na intranetu. Sva prava i obveze člana se zamrzavaju za vrijeme trajanja suspenzije. Po isteku suspenzije članu se automatizmom vraćaju sva prava i obveze propisane Statutom i općim aktima Društva.     

 

Članak 20.

Časni sud može predložiti Upravnom odboru izricanje mjere isključenja iz Društva.

Član kojem je izrečena mjera isključenja iz Društva odlukom Upravnog odbora po prijedlogu Časnog suda, nakon dvije godine može zatražiti ponovni prijem kroz Ogranak.

 

IV. ŽALBENI POSTUPAK

 

Članak 21.

Protiv odluke Časnog suda stranke mogu podnijeti žalbu, pisanim putem Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu Nadzorni odbor će odbaciti.

 

Članak 22.

Žalba treba sadržavati:

̵      oznaku odluke protiv koje se podnosi,

̵      razloge i dokaze zbog kojih se podnosi,

̵      potpis podnositelja žalbe.

 

Članak 23.

Nadzorni odbor nakon uvida u postupak pred Časnim sudom, može odbaciti žalbu kao neosnovanu ili može pokrenuti drugostupanjsko razmatranje predmetnog postupka.

Drugostupanjsko tijelo čine zajednički Nadzorni odbor i Časni sud. Kvorum sjednice drugostupanjskog tijela čini natpolovična većina prisutnih članova Nadzornog odbora i natpolovična većina prisutnih članova Časnog suda. Odluka drugostupanjskog tijela donosi se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora i Časnog suda tj. za odluku je potrebno barem 9 (devet) glasova.

Nadzorni odbor dužan je donijeti odluku u roku od 30 (trideset) dana.

Odluka Nadzornog odbora ili, u slučaju drugostupanjskog razmatranja predmetnog postupka, drugostupanjskog tijela je konačna.

 

V. ZAPISNIK O RADU ČASNOG SUDA

 

Članak 24.

Na sjednicama Časnog suda vodi se zapisnik koji mora sadržavati:

̵      popis nazočnih,

̵      dnevni red,

̵      popis dokumentacije o predmetu spora ili predmetu u kojem se izriče mišljenje,

̵      izjave stranaka u sporu i svih drugih osoba koje su sudjelovale u postupku,

̵      mišljenja vanjskih eksperata ili  drugih institucija, prema potrebi,

̵      tekst donesenih odluka i mišljenja.

Zapisnik se verificira potpisom svih članova Časnog suda koji su sudjelovali na sjednici na kojoj se raspravljalo o predmetu spora.

Pojedini član Časnog suda u zapisnik može unijeti izdvojeno mišljenje o pojedinim pitanjima ili odlukama.

Predsjedavajući je dužan zapisnik o održanom sastanku dostaviti u Stručnu službu Društva najkasnije 7 dana od dana održavanja sastanka.

 

VI. TAJNOST POSTUPKA

 

Članak 25.

Članovi Časnog suda moraju se ponašati tako da ne umanjuju svoj ugled i ugled Časnog suda i Društva,  te ne dovedu u pitanje svoju nepristranost i neovisnost u suđenju ili iznošenju stručnog mišljenja.

Članovi Časnog suda dužni su podatke i informacije koje su doznali u vođenju postupka čuvati kao tajnu, kako tijekom trajanja postupka, tako i nakon prestanka rada u Časnom sudu.

 

Članak 26.

Časni sud dužan je s posebnom pažnjom štititi ugled podnositelja prijave i prijavljenog.

O ishodu postupka i odlukama koje je Časni sud donio obavještavaju se Nadzorni odbor, Upravni odbor, te zainteresirane strane.

 

 

 

 

VII. IZVJEŠTAJ O RADU ČASNOG SUDA

 

Članak 27.

Jednom godišnje Časni sud podnosi Skupštini Društva izvještaj o svom radu bez iznošenja imena i okolnosti pojedinog postupka vođenog pred Časnim sudom.

Prema potrebi, Časni sud između sjednica Skupština na zahtjev podnosi izvještaj iz stavka 1. ovog članka, Upravnom odboru Društva.

 

VIII. SUKOB INTERESA

Članak 28.

Kada u pogledu razmatranja i odlučivanja o pojedinoj prijavi postoji sukob interesa bilo kojeg člana Časnog suda, taj član se mora ispričati od sudjelovanja u postupanju i donošenju odluke u pogledu predmetne prijave.

U tom slučaju članstvo tijekom postupka preuzima zamjenik člana Časnog suda.

 

Članak 29.

Sukobom interesa smatrat će se:

-        rodbinske i bračne veze,

-        poslovni odnos u predmetnom slučaju,

-        poslovni odnos s nekom od strana u postupku, a nije u vezi s predmetnim slučajem, za vrijeme trajanja postupka.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Društva.

Ovaj Pravilnik može se mijenjati samo na način na koji je donesen.

 

                U Zagrebu, 16. veljače 2016. godine                                                                                            Ivan-Goran Vitez                                                                                      dopredsjednik HDFD-a

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr