Statut

11. 03. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

HRVATSKOG DRUŠTVA FILMSKIH DJELATNIKA

  

 

I.          OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Filmski djelatnici osnovali su Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (u daljem tekstu Društvo) radi unapređivanja hrvatskog filmskog i ostalog audiovizualnog stvaralaštva i ostvarivanja svojih zajedničkih interesa i ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 

 

Članak 2.

 

Statutom Hrvatskog društva filmskih djelatnika, uređuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Društva, izgled pečata Društva, svrha osnivanja i ciljevi Društva, područje djelovanja sukladno ciljevima, poslovi i djelatnost Društva, gospodarske djelatnosti Društva, način djelovanja Društva, način osiguranja javnosti djelovanja Društva, novčana sredstva za rad Društva, odredbe o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva i članarini Društva, prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova i načinu vođenja popisa članova, unutarnji ustroj Društva, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, odgovornost članova tijela Društva, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te druge odredbe od značaja za djelovanje Društva.

 

  

 

Članak 3.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 

Članak 4.

 

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika osnovano je 7.svibnja, 1950. godine, pod nazivom Društvo filmskih radnika Hrvatske, 27.svibnja, 1990. Godine, mijenja naziv u Društvo hrvatskih filmskih radnika, a 25. ožujka, 1993. godine mijenja naziv u Hrvatsko društvo filmskih djelatnika.

 

Članak 5.

 

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika je profesionalna, nepolitička i neprofitna udruga filmskih i ostalih djelatnika u audiovizualnom stvaralaštvu, koji sudjeluju u cjelokupnom procesu pripreme, proizvodnje i promocije filma i ostalih audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske. Djelatnost Društva je javna. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem članova Društva i šire javnosti o aktivnostima. Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Društva zbog zaštite osobnih podataka o članovima Društva, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

Članak 6.

 

Puni naziv Društva glasi: HRVATSKO DRUŠTVO FILMSKIH DJELATNIKA

Skraćeni naziv Društva glasi: HDFD

Naziv na engleskom jeziku glasi: FILMMAKERS ASSOCIATION OF CROATIA

Sjedište Društva je u Zagrebu

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Društvo zastupaju: predsjednik i dopredsjednik.

Članak 7.

 

Društvo posjeduje pečat okruglog oblika, promjera 1,50 cm na kojem piše: Hrvatsko društvo filmskih djelatnika.

 

 

 

Članak 8.

 

Djelatnici u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu su osobe koje u okviru svoje profesije obavljaju poslove u stvaranju audiovizualnog djela. Audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela, koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana, te način na koji se prikazuju.

Članak 9.

 

Društvo djeluje u skladu s postojećim propisima koji reguliraju audiovizualnu djelatnost i u skladu s Statutom i općim aktima Društva. Društvo samostalno odlučuje o svom udruživanju i suradnji s srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

 

Članak 10.

 

Društvo djeluje u Hrvatskom audiovizualnom vijeću i drugim vijećima putem svojih predstavnika koje imenuje Upravni odbor. Predstavnici su dužni u svom radu u Hrvatskom audiovizualnom vijeću i drugim vijećima zastupati interese Društva i za svoj rad odgovarati tijelima Društva. Predstavnici mogu biti opozvani na način predviđen Statutom.

Odredbe ovog članka odnose se na sve članove koje predstavljaju Društvo u drugim tijelima.

 

Članak 11.

 

Društvo djeluje u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika putem svojih predstavnika koji su istovremeno i članovi HZSU-a, koje imenuje Upravni odbor Društva.

Predstavnici su dužni u svom radu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika zastupati interese Društva i za svoj rad odgovarati tijelima Društva.

Predstavnik izabran u Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika može biti opozvan na poticaj HZSU-a ako ne obavlja dužnost na koju je izabran.

Društvo može opozvati predstavnike u slučaju prestanka članstva u Društvu, kao i u ostalim slučajevima predviđenim ovim Statutom.

 

Članak 12.

 

Članovi mogu putem Društva ostvarivati pravo na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o doprinosima, te odredbama ovog Statuta.

 

 

 

 

II.         CILJEVI DRUŠTVA, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU

 

Članak 13.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo djeluje samostalno u skladu sa Zakonom o udrugama i ovim Statutom.

Društvo ima sljedeće ciljeve:

1.         potiće slobodu i kvalitetu filmskog i ostalog audiovizualnog stvaralaštva,     utječe na uvjete proizvodnje, prometa i prikazivanja filmova i ostalih audiovizualnih djela,

2.         radi na ujedinjenju napora za jačanje materijalnih temelja proizvodnje filmova         i ostalih audiovizualnih djela,

3.         zalaže se da uvjeti djelovanja u svim granama audiovizualne djelatnosti budu         podjednaki,

4.         štiti moralna i socijalna prava svojih članova, ostvaruje autorsku zaštitu       njihovih djela i štiti njihov profesionalni ugled,

5.         potiče i sudjeluje u rješavanju profesionalnih pitanja djelatnika u filmskom i             ostalom audiovizualnom stvaralaštvu,

6.         vodi stalnu brigu o položaju djelatnika u filmskom i ostalom audiovizualnom            stvaralaštvu i pomaže im pri ostvarivanju njihovih prava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje i ostalih važnih pitanja bitnih za profesionalno          obavljanje filmske i ostale audiovizualne djelatnosti,

7.         zalaže se za priznanje hrvatske kinematografije i ostale audiovizualne         djelatnosti u svijetu i u tom smislu surađuje sa srodnim udrugama u Republici    Hrvatskoj i izvan nje, te pokreće odgovarajuće priredbe i manifestacije,

8.         zalaže se za unapređenje sustava zaštite zdravlja i zaštite na radu u            audiovizualnoj djelatnosti,

9.         osigurava svoje trajno mjesto u oblikovanju kulturne politike.

 

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

1.         radom članova Društva u tijelima Društva, ograncima Društva, te drugim   oblicima unutarnjeg ustroja Društva,

2.         uspostavljanjem suradnje i usklađivanjem djelovanja između proizvodnje,   prometa i prikazivanja filmova i ostalih audiovizualnih djela, 

3.         profesionalnim obavljanjem poslova svoje struke,

4.         poticanjem i sudjelovanjem u pripremama za donošenje zakona i propisa koji         utječu na sudbinu filmskog i ostalog audiovizualnog stvaralaštva,

5.         suradnjom sa Ministarstvom kulture i Hrvatskim audiovizualnim centrom,

6.         suradnjom tijela i članova Društva sa srodnim udrugama i ustanovama s    područja, audiovizualne djelatnosti (producentske kuće, HRT, televizijske      kuće s nacionalnom koncesijom, prikazivači i distributeri, festivali i          međunarodne udruge i manifestacije),

7.         u suradnji sa Hrvatskim audiovizualnim centrom podupire, organizira i provodi       stručno i profesionalno usavršavanje članova i cjeloživotno obrazovanje,

8.         utvrđivanjem vrijednosti rada i minimalnih novčanih naknada članova, koje se       ostvaruju putem ugovora,

9.         utvrđivanjem popisa zvanja i popisa zanimanja u filmskom i ostalom           audiovizualnom stvaralaštvu,

10.       organizacijom predavanja, tribina, filmskih i ostalih audiovizualnih projekcija i         drugih kulturnih aktivnosti, konferencijama za tisak i ostalim.

11. obavljanjem poslova nakladništva stručne literature iz područja audiovizualne djelatnosti,

12. sudjelovanjem u projektima interaktivnih medija

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika sklapa Sporazum sa Hrvatskim audiovizualnim centrom o utvrđivanju općih uvjeta pod kojim djelatnici u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu mogu sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa (u daljnjem tekstu: Sporazum).

 

                                                  Članak 13.a

Društvo u skladu sa Zakonom obavlja gospodarske djelatnosti:

- organiziranje i provedba izvaninstitucionalnih programa odgoja, obrazovanja i usavršavanja u audiovizualoj djelatnosti (škole filmske pismenosti, radionice, seminari i sl.)

- obavljanje poslova nakladništva stručne literature iz područja audiovizualne djelatosti

- izdavanje edicija audiovizualnih djela na novim medijima

- izrada stručnih studija iz područja audiovizualnih djelatnosti

 

III.        ČLANOVI DRUŠTVA

 

Članak 14.

 

Djelatnik koji želi postati članom Društva mora se baviti profesionalno jednim od sljedećih zanimanja u filmu i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu:

Redatelj, Prvi asistent redatelja (pomoćnik redatelja), Drugi asistent redatelja, Treći asistent redatelja, Redatelj druge ekipe, Scenarist, Dramaturg, Skript, Kasting direktor, Vođa statista,

Producent, Izvršni producent, Operativni producent, Direktor filma, Koordinator produkcije, Organizator snimanja, Organizator lokacija, Poslovni tajnik, Pomoćni organizator, Organizator promocije, Organizator transporta, Koordinator postprodukcije, Vođa snimanja, Blagajnik, Pomoćnik direktora filma, Sekretar/ica produkcije

Direktor fotografije, Snimatelj slike, Prvi asistent snimatelja, Drugi asistent snimatelja, Steadicam operater, Tehničar digitalnih formata/DIT, Video asistent, Kolorist, Dizajner digitalnih vizualnih efekata, Fotograf, Majstor rasvjete, Glavni osvjetljivač, Osvjetljivač, Operater rasvjete, Agregatist,

Majstor scene, Prvi asistent majstora scene, Scenski radnik,

Scenograf, Pomoćnik scenografa, Asistent scenografa, Set dizajner, Grafički dizajner, Filmski graditelj, Voditelj gradnje, Slikar dekora, Filmski kipar, Majstor dekora, Set dekorater, Set dreser, Majstor rekvizite, Nabavni rekviziter, Scenski rekviziter, Oružar, Majstor za specijalne efekte, Pirotehničar, Kostimograf, Asistent kostimografa, Supervizor kostima, Kostimer, Garderobijer, Patiner kostima, Slikar maske, Masker, Šminker, Frizer, Vlasuljar, Prostetičar, Koordinator scenografije, Patiner, Rekviziter, Pomoćni radnik u scenografiji,

Montažer, Supervizor montaže, Asistent montaže, Montažer zvuka, Montažer dijaloga, Montažer glazbe, Mikroman, Produkcijski mikser zvuka, Asistent produkcijskog miksera zvuka, Dizajner zvuka, Supervizor zvuka, Postpordukcijski mikser zvuka, Asistent postprodukcijskog miksera zvuka, Izvođač sinkronih šumova, Snimatelj sinkronih šumova, Snimatelj zamjenskog dijaloga,

Scenarist - animiranog filma, Redatelj - animator, Glavni crtač, Scenograf - animiranog filma, Animator,  Modeler, Crtač tekstura, Rigger - animiranog filma, Lutkar, Skladatelj - animiranog filma,

Kreator šumova - animiranog filma, Montažer - animiranog filma, Asistent animatora, I Asistent animatora, II Asistent animatora, Asistent scenografa - animiranog filma, Fazer, Kopist, Operator scannera, Kolorist - animiranog filma, Trik snimatelj, Asistent trik snimatelja, Compositing,

Glumac,

Kaskader, Koordinator kaskadera i Konzultant za akcione scene.

 

Članak 15.

 

Članstvo u Društvu je dragovoljno i ostvaruje se ispunjavanjem uvjeta iz ovog Statuta i Pravilnika o načinu i uvjetima stjecanja članstva, te prihvaćanjem propisanih obveza prema Društvu, utvrđenih Statutom, Sporazumom i drugim općim aktima.

Članovi Društva mogu biti djelatnici u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu, koji sudjeluju u proizvodnji filmova i ostalih audiovizualnih djela u skladu s odredbom članka 14. Statuta, rade i imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, i porezni su obveznici u Republici Hrvatskoj po osnovi tog rada. Posebne uvjete za prijem u članstvo Društva utvrđuje posebno svaki ogranak, a potvrđuje Upravni odbor.

Članstvo u Društvu može biti aktivno i pasivno, zaslužno i počasno, ovisno o opsegu prava i obveza. Aktivno članstvo je pravilo, a pasivno je iznimka koja ovisi o odabiru i dispoziciji člana. Aktivni član koji nije ispunio svoju obvezu nazočnosti na sastancima ili Skupštini u protekloj godini, postaje pasivni član odlukom Upravnog odbora, a temeljem evidencije Stručne službe. Protiv ove odluke dopuštena je žalba Upravnom odboru.

Aktivno članstvo podrazumijeva sljedeća prava i obveze:

             ̵           pravo birati i biti biran u tijela Društva,

             ̵           pravo i obveza sudjelovanja u radu ogranaka i tijela Društva,

             ̵           obveza plaćanja članarine, ali u manjem iznosu nego pasivni članovi,                     jer svojim radom i angažmanom doprinose radu Društva.

Pasivno članstvo podrazumijeva sljedeća prava i obveze:

            ̵            mogućnost, ali ne i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja na                                     sastancima ogranaka i Tijela Društva bez prava glasa osim ako ovim                 statutom za pojedine slučajeve nije drugačije određeno,

-           obveza plaćanja redovne članarine, a u većem iznosu samo oni članovi koji tokom godine koriste poreznu olakšicu, jer ne pridonose Društvu svojim radom i angažmanom.

Status Zaslužnog člana dodjeljuje Upravni odbor umirovljenim članovima Društva koji su u Društvu više od 30 godina i koji su svojim doprinosom posebno zadužili Društvo. Zaslužni članovi nisu obvezni plaćati članarinu ako to ne žele.

Počasni članovi mogu postati svi oni pojedinci koji su naročito pridonijeli ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Društva, ali i svojim radom općenito doprinijeli razvoju filmske/audiovizualne umjetnosti u Hrvatskoj i šire. Skupština može na prijedlog Upravnog Odbora  proglasiti počasnim članom predloženog pojedinca.

Počasni članovi nisu obvezni plaćati članarinu. Počasni članovi nemaju pravo rada u tijelima Društva.

Društvo vodi popis svojih članova elekroničkim putem i sadrži podatke o imenima, prezimenima, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu i zvanjima članova.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                        

 

 

Članak 16.

 

Pravo, dužnost i odgovornost svih članova Društva je:

             ̵           tražiti zaštitu Društva kada su ugrožena njihova moralna, materijalna i                     profesionalna prava i ugled,

             ̵           uredno podmirivati članarinu,

             ̵           ostvarivati pravo na zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje u                     skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa iz ovog područja,               odredbama ovog Statuta i odlukama Upravnog odbora,

             ̵           pridržavati se odredaba Statuta, Sporazuma i svih ostalih odredaba                        općih akata donesenih od tijela Društva.

            -           čuvati i podizati ugled Društva

 

            -           provoditi odluke i pravila Društva

            -           profesionalno obavljati poslove struke           

 

 

Članak 17.

 

Da bi djelatnik u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu mogao postati članom Društva mora se baviti jednim od zvanja iz članka 14. Statuta i ispunjavati uvjete predviđene Pravilnikom o načinu i uvjetima stjecanja članstva kojeg donosi Upravni odbor. Odluku o prijemu u članstvo, nakon uvida u dokumentaciju, sukladno članku 14. Statuta, i Pravilniku o načinu i uvjetima stjecanja članstva, donosi Ogranak a potvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 18.

 

Upis u Društvo treba provesti u roku od 90 dana od donošenja pozitivne odluke Ogranka, potvrđene od strane Upravnog odbora. Ukoliko se upis ne realizira u navedenom roku iz razloga na strani kandidata, smatrati će se da je kandidat odustao od članstva. Prilikom upisa plaća se članarina u godišnjem iznosu.

Ukoliko je molba za prijem odbijena podnositelj može uložiti žalbu Upravnom odboru u roku 15 dana od primitka odluke o odbijanju molbe. Odluka Upravnog odbora je konačna.

 

Članak 19.

U slučaju neizvršavanja navedenih obveza iz članka 16. Statuta, član Društva biti će isključen iz članstva. Postupak isključenja može inicirati Ogranak, Časni sud i Nadzorni odbor, a odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

 

Članak 20.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

             ̵           svojevoljnim istupom 

             ̵           odlukom Upravnog odbora o isključenju

             ̵           neplaćanjem članarine

 

 

Članak 21.

 

Članstvo prestaje svakom članu koji više od jedne godine nije platio članarinu, pod uvjetom da su mu prethodno poslane dvije opomene. Ponovni prijem reguliran je Pravilnikom o načinu i uvjetima stjecanja članstva i kategorije članova.

U iznimnim slučajevima Upravni odbor može donijeti odluku o oslobađanju plaćanja članarine.

 

Članak 22.

 

Protiv odluke o isključenju  članstva u Društvu, žalba se podnosi Nadzornom odboru u roku 15 dana od donošenja odluke o prestanku članstva. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

 

Članak 23.

 

Članovima kojima je prestalo članstvo svojevoljnim istupom ili odlukom Upravnog odbora o isključenju, mogu zatražiti ponovni prijem u članstvo nakon godinu dana.

 

 

 

 

 

IV.       UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 24.

 

U okviru Društva djeluje osam ogranaka, a čine ih djelatnici u audiovizualnom stvaralaštvu istih ili srodnih zvanja: Ogranak režije, Ogranak glume, Ogranak produkcije, Ogranak dizajna produkcije, Ogranak montaže i zvuka, Ogranak slike, Ogranak kaskadera i Ogranak animiranog filma.

Ogranci nemaju status pravne osobe i ne sudjeluju u pravnom prometu.

Svaki ogranak bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika, člana Nadzornog odbora i člana Časnog suda, te njihove zamjenike. Izbor je pravovaljan ukoliko je glasovanju nazočna 1/10 aktivnih članova Ogranka, uz natpolovičnu većinu glasova. Izabrane predsjednike i zamjenika predsjednika, te članove NO i ČS iz Ogranaka ne treba dodatno verificirati nakon što ih je izabrao Ogranak.

Predsjednici Ogranaka su i članovi Upravnog odbora po položaju.

Zamjenici predsjednika ogranaka i članova NO i ČS, zamjenjuju predsjednike i članove NO i ČS, u svim njegovim poslovima i funkcijama u slučaju njihove spriječenosti.

Odlukom Upravnog odbora mogu se osnivati i drugi ogranci.

Članak 25.

 

Ogranci Društva na svojim sastancima razmatraju probleme svojih struka i predlažu tijelima Društva mjere za daljnje unapređenje struke. O svim o pitanjima pojedine filmske struke, Ogranci odlučuju samostalno. Odluke Ogranaka odobrava Upravni odbor. Predsjednik ogranka, kao član Upravnog odbora obrazlaže i zastupa odluku Ogranka.

Upravni odbor može poništiti odluku Ogranka ukoliko odluka Ogranka nije u skladu sa Statutom Društva, Pravilnicima i drugim općim aktima Društva.           

Svaki Ogranak samostalno utvrđuje uvjete pod kojima prima nove članove.

 

Članak 26.

 

Sastanci Ogranaka održavaju se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje. Na sastancima Ogranaka vode se zapisnici koji se dostavljaju Stručnoj službi Društva najkasnije 7 dana od dana održavanja sastanka. Zapisnike potpisuju predsjednici Ogranaka.

Odluke, mišljenja i prijedloge Ogranci mogu donositi ako je nazočna 1/10 aktivnih članova Ogranka. Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih aktivnih članova Ogranka.

Ukoliko Ogranak ne donese određeno mišljenje, prijedlog ili odluku u roku 30 dana od podnošenja pismenog zahtjeva Ogranku, pravo donošenja odluke ima Upravni odbor.

Predsjednik Ogranka dužan je najmanje 30 dana prije održavanja Izborne godišnje Skupštine, održati sastanak Ogranka, na kojem će se izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika Ogranka.

Ogranak može predložiti kandidata za predsjednika Društva koji ne mora nužno biti iz istog Ogranka.

Ogranak je dužan izabrati svog predstavnika-člana i njegovog zamjenika u Nadzorni odbor i predstavnika-člana i njegovog zamjenika u Časni sud.

 

                                                   Članak 26.a

Članovi s mjestom prebivališta izvan Zagreba imaju mogućnost organiziranja podružnica u gradu u kojem obitavaju, ukoliko u konkretnom gradu i njemu gravitirajućem području mjesto prebivališta ima više od 20 članova Društva.

 

Podružnice nemaju status pravne osobe i ne sudjeluju u pravnom prometu.

 

U radu pojedine podružnice sudjeluju članovi svih ogranaka s mjestom prebivališta koje gravitira dogovorenom središtu podružnice. Podružnica se bavi pitanjima profesije vezanima uz svoju lokaciju, kao i općim pitanjima Društva i profesije.

 

Svaka podružnica bira svog koordinatora i zamjenika koordinatora ili im se ovaj dodjeljuje u dogovoru s Upravnim odborom na mandat od dvije godine. Zadaća koordinatora podružnice je organiziranje sastanaka podružnica te komunikacija s Upravnim odborom oko točaka dnevnog reda sastanaka, kao i o donesenim zaključcima.

 

Sastanci podružnica održavaju se po potrebi, a najmanje dvaput godišnje. Članovi podružnica dužni su sami organizirati prostor u kojima se sastanci održavaju. Na sastancima podružnica vode se zapisnici koji se dostavljaju Stručnoj službi Društva najkasnije 7 dana od dana održavanja sastanka. Zapisnike potpisuju koordinatori podružnica. Upravni odbor Društva dužan se u roku od 30 dana od primitka zapisnika pisanim putem očitovati o svim pitanjima, zaključcima i sugestijama upućenima od strane podružnica.

 

 

 

 

V.        TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 27.

 

Tijela Društva su:

             ̵           Skupština,

             ̵           Upravni odbor,

             ̵           Predsjednik i dopredsjednik,

             ̵           Nadzorni odbor,

             ̵           Časni sud.

 

Za obnašanje funkcije Predsjednika i dopredsjednika Društva odnosno za članstvo u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Časnom sudu, potrebno je najmanje jednu godinu biti aktivni član Društva.

 

SKUPŠTINA

Članak 28.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Društva.

Skupštinu čine svi aktivni članovi Društva.

Svi članovi Društva mogu sudjelovati u radu Skupštine, a pravo odlučivanja imaju samo aktivni članovi.

 

 

Članak 29.

 

Skupština im sljedeća prava i obveze:

             ̵           usvaja Statut Društva, njegove izmjene i dopune,

             ̵           usvaja Program djelovanja za iduću godinu,

             ̵           usvaja novčani plan za iduću godinu i usvaja financijsko izvješće za                        prethodnu godinu,

             ̵           utvrđuje iznos članarine,

             ̵           razmatra i odobrava izvješća ostalih tijela Društva,

             ̵           bira i razrješuje predsjednika Društva,

            -           bira i razrješuje dopredsjednika Društva,

            -           verificira mandate Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda

             ̵           obavlja druge poslove od interesa za rad i djelovanje Društva,

             ̵           donosi odluku o prestanku rada Društva,

             ̵           odlučuje o imovini Društva u slučaju prestanka rada,

-             odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom odnosno za koja  statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

 

Članak 30.

 

Rad Skupštine je javan.

Pravo sudjelovanja u raspravi imaju svi članovi.

Pravo glasovanja imaju svi aktivni članovi Društva.

O radu Skupštine vodi se pismeni i zvučni zapis.

Zapisi se čuvaju u pismohrani Društva i dostupni su svim zainteresiranim članovima Društva.

 

 

Članak 31.

 

Redovnu Skupštinu Društva saziva Upravni odbor. Obavijest o danu, mjestu i dnevnom redu, kao i potrebni materijal, dostavljaju se članovima elektroničkom ili redovnom poštom najmanje 10 dana prije održavanja.

Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 32.

 

Radom redovne Skupštine Društva rukovodi radno Predsjedništvo od tri člana Društva, koje predlaže Upravni odbor a potvrđuje Skupština. Skupština bira Izbornu komisiju od 3 člana i 2 ovjerovitelja zapisnika. Za članove radnog predsjedništva, izborne komisije i ovjerovitelja zapisnika mogu biti birani samo aktivni članovi.

Skupština Društva se može održati ako je nazočna 1/10 aktivnih članova Društva.

Ukoliko na prvom sazivu redovne, izvanredne ili izborne Skupštine ne bude osiguran kvorum, saziva se nova Skupština za 7 dana. U slučaju da niti na novom sazivu Skupštine, 30 minuta nakon zakazanog početka sjednice nema kvoruma, Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako je prisutno najmanje 5% aktivnih članova.

 

Članak 33.

 

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom nazočnih aktivnih članova, ako odredbama Statuta za pojedine slučajeve nije drugačije određeno.

Prilikom glasovanja aktivni članovi dužni su kod preuzimanja listića za glasovanje predočiti člansku iskaznicu i potpisati se u popis aktivnih članova (birača).

Za potrebe javnog glasovanja aktivnim će članovima biti uručeni glasački kartoni.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Skupštine.

 

Članak 34.

 

Redovna Skupština održava se do 15.12. tekuće godine.

Na Izbornoj godišnjoj Skupštini bira se predsjednik Društva.

Pri izboru Predsjednika izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih aktivnih članova Društva. Ukoliko u prvom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebnu natpolovičnu većinu ide se u 2. krug u koji ulaze 2 kandidata sa najvećim brojem glasova. Ukoliko pri tom izboru dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, za iste se glasovanje ponavlja, sve do odabira jednog kandidata sa najvećim brojem glasova.

Kandidati za predsjednika Društva dužni su 15 dana prije održavanja Skupštine, o svojoj kandidaturi pismenim putem izvijestiti Upravni odbor, koji je dužan o tome izvijestiti sve članove Društva.

 

Članak 35.

 

Skupština bira Izbornu komisiju od tri člana koja skrbi o regularnosti izbora i obavlja sve poslove nužne za pravovaljani izbor predsjednika Društva.

Na izbornoj listi abecednim redom istaknuti su svi kandidati predloženi na sastancima Ogranaka održanim prije održavanje Skupštine.

U slučaju da kandidata za predsjednika nema, a što utvrđuje Izborna komisija, tada Skupština može imenovati trenutnog predsjednika kao vršitelja dužnosti najdulje na period od šest mjeseci. U tom slučaju, Upravni odbor će u roku od 5 mjeseci od dana održavanja Izborne skupštine, sazvati izvanrednu skupštinu sukladno odredbama čl. 36. Statuta.

 

Članak 36.

 

Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu saziva Upravni odbor, ili na zahtjev Nadzornog odbora ili 1/10 aktivnih članova. 

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev predlagatelja iz st. 1. ovog članka, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sjednicu Skupštine može sazvati sam predlagatelj.

Sazivač bira predsjedavajućeg koji vodi Izvanrednu Skupštinu.

Izvanredna Skupština raspravlja i donosi odluke isključivo o predmetima radi kojih je sazvana.

Sazivač Izvanredne Skupštine dužan je obavijestiti o danu, mjestu, dnevnom redu održavanja Izvanredne Skupštine, kao i dostaviti potrebne materijale članovima, a sve to najmanje pet (5) dana prije održavanja Skupštine.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 37.

 

Upravni odbor Društva sačinjavaju osam (8) predsjednika Ogranaka i predsjednik Društva. U sklopu svojih prava i obveza, Upravni odbor provodi program djelovanja Društva utvrđen na Skupštini.

U Upravni odbor ne mogu biti birane osobe koje su članovi tijela uprave drugih udruga istih ili srodnih djelatnosti.

Članak 38.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, član Upravnog odbora može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

Iznimke u broju mandata u kontinuitetu članova Upravnog odbora su predsjednik Društva i osoba koja je obavljala dužnost predsjednika u prethodnom mandatu.

 

Članak 39.

 

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje deset puta godišnje.

Sjednice Upravnog odbora saziva i radom rukovodi Predsjednik Društva, odnosno Dopredsjednik.

Sjednicama Upravnog odbora nazočan je Tajnik Društva bez prava glasovanja.

Na sjednicama Upravnog odbora vodi se tonski zapis i pismeni zapisnik, koji mora biti napisan i poslan članovima Upravnog odbora u roku od 7 dana od održavanja sjednice i potpisan od predsjednika i tajnika Društva. Primjedbe na zapisnik dostavljaju se u pismenom obliku.

Upravni odbor će izvještavati članstvo o svojim zaključcima i odlukama.

 

 

 

Članak 40.

Sjednicama Upravnog odbora mogu biti nazočni i drugi članovi Društva i druge pozvane osobe bez prava odlučivanja, a u raspravi mogu sudjelovati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

 

 

 

Članak 41.

 

Upravni odbor radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama, ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluke se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora.

Između sjednica Upravnog odbora, Upravni odbor odluke može donositi i izglasavanjem putem e-maila.

 

Članak 42.

 

Za obavljanje tekućih i povremenih poslova, ukoliko je potrebno, Upravni odbor može formirati posebne komisije, čiji se rad i djelovanje obavlja u ime Upravnog odbora, kojem su te komisije odgovorne za svoj rad.

 

Članak 43.

 

Upravni odbor imenuje Tajnika Društva.

Tajnik Društva pomaže Predsjedniku u pripremi sjednica Upravnog odbora, vodi zapis sjednica Upravnog odbora, vodi popis članova Društva, pomaže u operativnom provođenju odluka, zaključaka i stajališta Upravnog odbora, te u obavljanju drugih poslova i zadataka po nalogu Predsjednika i Upravnog odbora, a u skladu sa Statutom Društva i drugim aktima.

Tajnik Društva ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad, čiji iznos utvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 44.

 

Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

             ̵           daje prijedlog Statuta kao i njegovih izmjena i dopuna,

             ̵           tumači odredbe Statuta, Sporazuma, Pravilnika i ostalih akata                         Društva,

             ̵           provodi zaključke redovne i izvanredne Skupštine,

             ̵           organizira rad Društva između dvije Skupštine,

             ̵           saziva redovnu, izbornu i izvanrednu Skupštinu i predlaže dnevni red Skupštine, 

            ̵            predlaže Program djelovanja Društva,

             ̵           predlaže novčani plan za iduću godinu i financijsko izvješće za                         prethodnu godinu,

             ̵           predlaže Skupštini iznos godišnje članarine za aktivne i pasivne                         članove,

             ̵           daje izvješće o ispunjavanju brojčanih kriterija za ostvarivanje prava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje putem Hrvatske zajednice  samostalnih umjetnika,

            ̵            daje prijedloge za dodjelu nagrada, odlikovanja i priznanja filmskim djelatnicima, 

            ̵            bira pojedine članove za predstavljanje Društva prema trećima i                         donosi odluku o opozivu, 

            ̵            odlučuje o zaključivanju ugovora o radu službenika Stručne službe, te ostalih privremenih i povremenih ugovora o djelu,

            -          donosi odluku o promjeni adrese sjedišta

            ̵            odlučuje o zaključivanju ugovora vezanih za prostorije Društva

             ̵           imenuje povjerenstva i odbore po potrebi,

            -           imenuje i razrješuje likvidatora

            -           odobrava odluke Ogranaka, vezane uz specifično funkcioniranje

     pojednog ogranka

             ̵           rješava i usklađuje odnose sa Stručnom službom,

             ̵           donosi Poslovnik o radu Skupštine,

             ̵           upravlja sredstvima Fonda solidarnosti,

             ̵           donosi odluku o statusu zaslužnog člana,

            ̵            donosi sve pravilnike, poslovnike i druge akte vezane i potrebne za rad Društva, 

            ̵            omogućava kulturnu i društvenu djelatnost u prostorijama Društva.

 

 

Članak 45.

 

Upravni odbor djeluje i radi zajednički, te je zajednički odgovoran za svoj rad i postupke Skupštini Društva.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

Članak 46.

 

Predsjednik Društva vodi rad Upravnog odbora.

Predsjednik Društva bira se na Skupštini, tajnim glasovanjem.

Za predsjednika Društva se može kandidirati i osoba koja je u dva mandata kao predsjednik Ogranka bila članom Upravnog odbora.

Mandat predsjednika Društva traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta.U kontinuitetu, predsjednik Društva može obnašati dužnost, maksimalno dva mandata, a može prestati obnašati svoju dužnost i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

Predsjednik Društva ima pravo na novčanu naknadu, čiji iznos utvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 47.

 

Predsjednik Društva:

             ̵           predstavlja i zastupa Društvo,

             ̵           izvješćuje Skupštinu o radu Društva u proteklom mandatnom                                  razdoblju,

             ̵           potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Društvo,

             ̵           vodi sjednice Upravnog odbora,

             ̵           provodi odluke Upravnog odbora,

             ̵           nadzire administrativne i novčane poslove Društva i rad Stručne                             službe  

             ̵           obavlja i druge poslove vezane uz funkciju Predsjednika Društva                            prema odlukama Upravnog odbora i ovlaštenjima propisanim                                 Statutom i ostalim općim aktima Društva.

DOPREDSJEDNIK

Članak 48.

 

Dopredsjednik HDFD-a bira se na Skupštini tajnim glasovanjem. Kandidati za Dopredsjednika Društva su svi Predsjednici Ogranka. Mandat dopredsjednika Društva traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, dopredsjednik Društva može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

Dopredsjednik obavlja poslove Predsjednika Društva u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pomaže predsjedniku u radu i u dogovoru s njim obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.

 

 

 

Članak 49.

 

Predsjednik i dopredsjednik Društva odgovorni su za svoj rad Skupštini Društva.

 

 

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 50.

 

Nadzorni odbor Društva sastoji se od osam predstavnika Ogranaka ili njihovih zamjenika koji između sebe biraju predsjedavajućeg.

Mandat članova Nadzornog odbora i zamjenika traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, član Nadzornog odbora može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

 

Članak 51.

 

Nadzorni odbor se stara o čuvanju načela demokratičnosti u poslovima upravljanja i radu tijela Društva u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine i Upravnog odbora i ostalim općim propisima Društva, te nadzire materijalno-novčano poslovanje u raspolaganju sredstvima Društva.

 

Članak 52.

 

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjedavajući, a sastaju se najmanje tri puta godišnje odnosno po primitku polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća te prije održavanja redovne godišnje Skupštine Poticaj sazivanja sjednice Nadzornog odbora osim članova Nadzornog odbora, mogu dati predsjednik Društva, Upravni odbor, Časni sud ili najmanje tri člana Društva.

Nadzorni odbor radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama, ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Odluke se donose javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom  članova.

Rad Nadzornog odbora definiran je Poslovnikom o radu.

Predsjedavajući je dužan voditi pismeni zapisnik o održanom sastanku i dostaviti ga u Stručnu službu najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja sastanka.

 

Članak 53.

 

Nadzorni odbor ima pravo uvida i pregleda svih dokumenata Društva.

Za obavljanje zadaća iz svoje nadležnosti odbor može angažirati i odgovarajuće stručnjake. O svom radu za trajanje mandata Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu.

Nadzorni odbor dužan je obaviti nadzor nad cjelokupnim poslovanjem Društva najmanje 30 dana prije održavanja redovne godišnje Skupštine. Izvještaj o izvršenom nadzoru, Nadzorni odbor dužan je dostaviti u pismenom obliku Upravnom odboru 15 dana prije održavanja redovne skupštine.

Nadzorni odbor pregledava financijsko izvješće Društva u roku od 30 dana od predaje izvješća nadležnim institucijama.

Nadzorni odbor dužan je nadzirati sjednice Skupštine Društva na kojoj mora djelovati u sastavu od najmanje tri člana.

 

 

ČASNI SUD

Članak 54.

 

Časni sud je tijelo Društva koje odlučuje i izriče mjere u postupcima pokrenutim radi povreda statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava, a koji su definirani Statutom, Etičkim kodeksom i Pravilnikom o radu Časnog suda.

Časni sud Društva se sastoji od osam predstavnika Ogranaka ili njihovih zamjenika.

Časni sud između sebe bira predsjedavajućeg.

Mandat članova i zamjenika Časnog suda traje dvije godine i može se ponoviti neograničeni broj puta. U kontinuitetu, član Časnog suda može obavljati dužnost maksimalno dva mandata, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 59. Statuta.

 

Članak 55.

 

Časni sud radi i donosi pravovaljane odluke na sjednicama, ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova ili zamjenika Časnog suda.

Odluke se donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom članova. Postupak pred Časnim sudom može pokrenuti svaki član Društva, te sva tijela Društva, ako je u pitanju povreda statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava. Časni sud rješava sporove i sukobe interesa u  Društvu između članova Društva na njihov zahtjev.

Predsjedavajući je dužan voditi pismeni zapisnik o održanom sastanku i dostaviti ga u Stručnu službu najkasnije 7 dana od dana održavanja sastanka.

Izvještaj o radu Časni sud dužan je dostaviti u pismenom obliku Upravnom odboru 15 dana prije održavanja redovne Skupštine.

 

Članak 56.

Časni sud može izreći mjere za povredu statutarnih, profesionalnih i moralnih normi, te materijalnih prava utvrđenih Statutom, Etičkim kodeksom, i Pravilnikom o radu Časnog suda i to:

1.         pismenu opomenu,

2.         javnu opomenu,

3.         suspenziju članstva na određeno vrijeme.

Časni sud može predložiti Upravnom odboru izricanje mjere isključenja iz Društva.

Član kojem je izrečena mjera isključenja iz Društva odlukom Upravnog odbora po prijedlogu Časnog suda, nakon dvije godine može zatražiti ponovni prijem.

 

Članak 57.

 

Odluka Časnog suda mora biti sastavljena u pisanom obliku, te potpisana od strane Predsjedavajućeg i najmanje još četiri člana Časnog suda. Odluka se dostavlja svim stranama u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

Na odluku Časnog suda može se podnijeti žalba, pisanim putem Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

 

 

ŽALBENI POSTUPAK

Članak 58.

 

Nadzorni odbor je tijelo koje donosi odluke o žalbama.

Žalba se podnosi Nadzornom odboru putem stručne službe u roku od 30 dana od dostave odluke protiv koje se žalba podnosi.

Sjednica Nadzornog odbora povodom žalbe mora se održati u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. Nadzorni odbor raspravlja i donosi odluke na sjednicama natpolovičnom većinom izabranih članova.

U slučaju da Nadzorni odbor zbog proceduralne greške poništi odluku Časnog suda protiv koje je podnesena žalba, obvezan je predmet vratiti Časnom sudu na razmatranje.

 

RANIJI PRESTANAK MANDATA I OPOZIV

 

Članak 59.

 

Predsjedniku i dopredsjedniku Društva, članu Upravnog odbora, članu Nadzornog odbora i članu Časnog suda i predstavnicima Društva u drugim tijelima mandat može prestati prije isteka mandata na koji su birani i to:

1.         na vlastiti zahtjev,

2.         gubitkom statusa člana Društva,

3.         opozivom u sljedećim slučajevima:

             ̵           radi povrede odredaba Statuta i drugih odredaba općih akata Društva,

             ̵           radi neispunjavanja dužnosti na koju je izabran,

             ̵           radi nanošenja materijalne i moralne štete Društvu,

             ̵           radi zlouporabe položaja.

 

U slučaju ranijeg prestanka mandata pojedinim predstavnicima Ogranka u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Časnom sudu, nije potrebna verifikacija njihovog mandata od strane Skupštine Društva.   

 

Članak 60.

 

Postupak za opoziv mogu pokrenuti Skupština, Upravni odbor, Ogranak ili Nadzorni odbor, i Časni sud.

Odluku o opozivu donosi Tijelo od kojeg je izabran.

Opoziv se provodi tajnim glasovanjem.

 

 

Članak 61.

 

U slučaju isteka mandata   tijelima Društva, Skupštinu saziva Stručna služba Društva u roku od 30 dana od isteka navedenih mandata.

 

 

VI.       STRUČNA SLUŽBA DRUŠTVA

 

Članak 62.

 

Za obavljanje administrativnih, stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova za izvršavanje zadaća i ciljeva Društva organizira se Stručna služba.

 

Članak 63.

 

Radom Stručne službe rukovodi Tajnik Društva. Za rad Stručne službe i svoj osobni, Tajnik je odgovoran Upravnom odboru.

Za obavljanje svih poslova u Stručnoj službi djelatnici se zapošljavaju natječajem.

Prava i obveze zaposlenih u Stručnoj službi reguliraju se u skladu sa Zakonom o radu i pravilnikom o radu.

 

 

 

VII.      NOVČANO I MATERIJALNO POSLOVANJE

 

Čanak 64.

 

Društvo samostalno raspolaže sredstvima koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Novčana sredstva Društva čine:

             ̵           sredstva iz državnog proračuna,

             ̵           sredstva iz gradskih, regionalnih i međunarodnih fondova,

             ̵           sredstva iz EU fondova,

             ̵           članarina Društva i donacije,

             ̵           ostali prihodi sukladno zakonu i Statutu.

 

Članak 65.

 

Visina sredstava iz državnog proračuna utvrđuje se svake godine prema planu i programu Društva i mogu se trošiti samo za ostvarivanje poslova utvrđenih odredbama Statuta i programom Društva.

Novčano poslovanje vodi se prema postojećim zakonskim propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 66.

 

Osim novčanih sredstava, Društvo raspolaže i materijalnim dobrima i stvarima koja su prema postojećim zakonskim propisima evidentirana u poslovnim knjigama. U slučaju da Društvo ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za unapređenje djelatnosti Društva kojima se ostvaruju njegovi ciljevi.

 

Članak 67.

 

Za potpisivanje novčane dokumentacije ovlašteni su Predsjednik Društva iDopredsjednik.

 

VIII.     FOND SOLIDARNOSTI

 

Članak 68.

U okviru Društva postoji Fond solidarnosti - dobrovoljni fond za pružanje materijalne i druge pomoći članstvu u iznimno teškim situacijama. Upravljanje Fondom solidarnosti povjerava se Upravnom odboru.

Materijalna i financijska sredstva Fond ostvaruje iz dijela članarine, dotacija, dobrovoljnih prihoda i vlastitih prihoda Društva.

Financijsko poslovanje vodi se putem odvojenog posebnog računa u knjigovodstvu Društva.

 

IX.          LIKVIDATOR

 

Članak 69.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Upravni odbor.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

 

 

X.        POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 70.

 

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Društva utvrđeni kao poslovna tajna.

Kao poslovna tajna čuvaju se i podaci:

•           koji se kao poslovna tajna saznaju od tijela državne vlasti i drugih pravnih i fizičkih osoba,

•           koji se kao poslovna tajna saznaju od drugih pravnih i fizičkih osoba s kojima         je Društvo ili njegovi članovi u poslovnom ili suradničkom odnosu,

•           koji se odnose na poslove koji se obavljaju s tijelima državne uprave i         državnim upravnim organizacijama ako su označeni kao tajni podaci,

•           koji sadrže ponude na natječaj, javno nadmetanje ili dražbu – do objave      rezultata natječaja, javnog nadmetanja, odnosno dražbe.

Profesionalnom tajnom smatraju se osobni podaci članova Društva i drugih osoba za koje saznaju djelatnici Društva u obavljanju svojih poslova u Društvu, a čije bi neovlašteno otkrivanje moglo štetiti interesu osobe na koju se podaci odnose ili članovima njezine obitelji.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbe predsjednik, dopredsjednik i tajnik stručne službe, te poduzimaju odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

 

 

 

XI.       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 71.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a između dvije Skupštine Upravni odbor Društva.

Članak 72.

 

Društvo prestaje sa radom ako djeluje suprotno Zakonu o udrugama i ovog Statuta jedino na temelju odluke Skupštine Društva za koju moraju glasati dvije trećine ukupnog aktivnog članstva Društva.

U slučaju prestanka rada Društva, imovina će pripasti udruzi srodnih djelatnosti. Udrugu kojoj će imovina pripasti određuje Skupština Društva.

 

Članak 73.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Hrvatskog društva filmskih djelatnika prihvaćen 21. rujna, 2015. godine. Odredbe provedbenih akata i pravilnika koji su doneseni u skladu sa Statutom iz 2015. vrijediti će do usvajanja novih takvih akata koji će biti doneseni u skladu s ovim Statutom pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 74.

 

Ovaj Statut donosi se na Skupštini Društva. Statut Društva stupa na snagu danom upisa u registar udruga.

 

 

 

Ivan-Goran Vitez

Predsjednik Hrvatskog društva filmskih djelatnika

 

 

 

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr