Poziv producentima i redateljima - 91. Oscar

19. 06. 2018.
 • admin

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (Akademija) u kategoriji najbolji film na stranom jeziku.

 

Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi filmovi (preko 40 minuta) pod većinskom kreativnom kontrolom državljana Republike Hrvatske ili osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju u Republici Hrvatskoj u razdoblju između ne prije 1. listopada 2017.  i ne kasnije od 30. rujna 2018.

Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu.

 

Prijava filma

U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar producent treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili  na prijavljenom filmu, potpisanu od strane producenta i redatelja i izjavu da film ima riješena sva autorska prava

2. scanove ili kopije isječaka iz dnevnih novina i magazina kojima se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji (najmanje 7 dana u kontinuitetu od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. – u slučaju distribucije filma nakon odabira hrvatskog kandidata za Oscara, isječke dostaviti do 25. rujna tekuće godine)

3. potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma u navedenom roku

4. najavnu i odjavnu špicu filma u svrhu utvrđivanja članova filmske ekipe.

5. popis nagrada koje je film osvojio te podaci o međunarodnoj distribuciji

 

Film koji bude izabran za hrvatskog kandidata za 91. nagradu Oscar treba dostaviti:

1. sinopsis filma na engleskom jeziku

2. biografiju redatelja s filmografijom na engleskom jeziku

3. fotografiju redatelja

4. plakat filma.

 

Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr  (ako dokumente šaljete mailom izradite ih u .pdf ili .docx ili .doc format i napravite ovjeru elektronskim potpisom).

 

Izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti ( http://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility) i Pravilnikom  HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

U slučaju da se pravilnici razlikuju primjenjuju se pravila Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

U slučaju da Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

 

Prijava izabranog hrvatskog kandidata obavit će se elektronskim putem (online submission), te Vas molim da uz pisane/tiskane dokumente pripremite iste i u elektronskom formatu prema uputama i pravilima Akademije i HDFD-a.

 

Rok za prijavu filmova Hrvatskom društvu filmskih djelatnika je 04.07.2018.

 

Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, te će o tome biti obaviješteni.

 

Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba predati i o roku za dostavu kopije filma za potrebe projekcija za izbornu Komisiju.

 

Projekcije filmova u konkurenciji su zatvorenog tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a.

 

Po provedenom izboru hrvatskog kandidata za nominaciju za 91. nagradu Oscar bit će obaviješteni producent filma, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture i sredstva javnog priopćavanja.

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr