Etički kodeks

05. 02. 2016.
 • HDFD

Temeljem članka 44. Statuta Hrvatskog društva filmskih djelatnika (u daljnjem tekstu Društvo), Upravni odbor Društva je na 9. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2016. donio je Etički kodeks (dalje: Kodeks) koji je stupio na snagu danom donošenja.

 

E T I Č K I K O D E K S


I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Etičkim kodeksom Društva utvrđuju se opća načela i pravila o dobrom profesionalnom, poslovnom ponašanju i radu članova Društva, kao i profesionalni standardi i etička načela u proizvodnji filma i drugih audiovizualnih djela, koje djelatnici u filmskom i ostalom audiovizualnom stvaralaštvu proizvode samostalno ili u suradnji s drugima. Također, Etičkim kodeksom utvrđuju se i opća načela i pravila ponašanja i djelovanja unutar samog Društva.


Postupak utvrđivanja povreda ovoga Kodeksa određen je Pravilnikom o radu Časnog suda.


Odredbe Etičkog kodeksa (u daljnjem tekstu: Kodeks) obvezujuće su za sve članove Društva, bez obzira na poziciju, oblik i vrijeme trajanja angažmana u proizvodnji AV djela.


Članovi su dužni obavljati svoje zadaće u skladu sa sklopljenim ugovorom sastavljenim u skladu sa zakonima RH, a u sadržaju, obliku i načinu koji nije suprotan odredbama ovoga Kodeksa.

 

Članak 2.

 

Svaki član Društva bez obzira na status, obvezan je upoznati se s ovim Kodeksom. O toj obvezi stručna služba Društva obvezana je informirati novog člana prilikom upisa i omogućiti mu uvid u Kodeks.

U postupku u kojem se utvrđuje odgovornost za povredu Kodeksa, nitko se ne može pozivati na nepoznavanje odredaba Kodeksa.

 

II. ETIČKA NAČELA

 

Članak 3.

 

Opredjeljenje je Društva da njegovi članovi u svom djelovanju i poslovanju primjenjuje najviše standarde profesionalne etike.
U skladu s odredbom iz prethodnog stavka, svi članovi Društva obvezni su poštovati temeljna načela dobrog, profesionalnog i poslovnog ponašanja i rada u koja se poglavito ubraja:

 

• zakonitost rada i poslovanja,
• pridržavanje odredaba propisanih Statutom Društva i odredaba propisanih sporazumima koje potpisuje Društvo s partnerima u audiovizualnoj proizvodnji,
• poštivanje ovog Kodeksa, pridržavanje Kodeksa i poticanje drugih da čine isto.
• profesionalnost, stručnost, povjerenje i kolegijalnost u radu,
• postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja te pravilima struke,
• odanost misiji Društva, čuvanje i unapređenje ugleda Društva,
• u okviru svojih ovlasti raspolaganje i čuvanje povjerenih mu materijalnih sredstava prema načelu dobrog gospodara,
• povjerljivost i zaštita podataka u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima,
• omogućavanje ravnopravnih uvjeta rada i primjerene radne atmosfere unutar produkcije, kao i djelatnosti obavljanih unutar Društva,
• s posebnom pažnjom osigurati poštivanje etičkih načela što uključuje izostanak diskriminacije u bilo kojem obliku,

• podržavati profesionalno osposobljavanje i profesionalni razvoj članova Društva u sklopu državnih programa i poticaja.

 

Članak 4.

 

Tijela Društva dužna su skrbiti o zakonitosti rada i poslovanja, uvjetima za primjenu najviših poslovnih standarda, te uskladiti sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svaki član Društva dužan je kroz tijela Društva upozoriti na eventualne nepravilnosti unutar produkcija, kao i unutar djelovanja samog Društva.

 

II. PRAVILA PONAŠANJA ČLANOVA DRUŠTVA U OBAVLJANJU SVOJE DJELANTOSTI

 

Članak 5.

 

Ponašanje članova Društva u radnoj sredini mora se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju, korektnosti, suradnji, pristojnosti i strpljenju.
Nije dopušteno ponašanje kojim bi jedan ili više filmskih djelatnika ponižavali i zlostavljali drugog filmskog djelatnika s ciljem ugrožavanja časti, dostojanstva i ugleda tog filmskog djelatnika i s namjerom da se zlostavljani filmski djelatnik ukloni iz struke ili radnog mjesta i slično.


Komunikacija između kolega i drugih suradnika mora se odvijati u skladu s općeprihvaćenim društenim normama.


Članovi Društva obvezni su u svom radu obavljati radne obveze savjesno, profesionalno i lojalno, samostalno i prema nalozima Producenta, Redatelja i nadređenog u hijerarhiji ekipe.


Producent, Redatelj i voditelji sektora obvezni su postići i održavati korektne i profesionalne odnose i komunikaciju s članovima ekipe i drugim suradnicima, pri čemu moraju poštovati njihovo ljudsko i osobno dostojanstvo, voditi računa po pitanju fizičke opstojnosti članova ekipe i drugih suradnika, te ne smiju zloupotrebljavati svoj položaj.

 

Članak 6.

 

Članovi Društva mogu sve svoje zahtjeve, prigovore ili stajališta raspraviti i razriješiti na tijelima Društva.

 

Članak 7.


Svi članovi Društva obvezni su u svim oblicima javnih istupa, poštovati i čuvati društveni ugled i profesionalnu vjerodostojnost Društva, te svoju profesionalnu i osobnu vjerodostojnost i ugled.

Član Društva u svojim javnim istupima i djelovanju ne smije se pozivati na svoje članstvo, kao niti kršiti odredbe ovoga Kodeksa ili drugih akata Društva ili štetiti ugledu ili interesima Društva.

Ako član Društva u javnim istupima iznosi i svoj osobni stav, mora izričito naglasiti da se radi o osobnom stavu.

 

Članak 8.


Svi članovi Društva dužni djelovati u skladu sa Statutom HDFD-a, obvezni su voditi računa o temeljnim ciljevima Društva, etičnosti i promicanju vrijednosti specifičnih za audiovizualnu djelatnost, te su dužni pridonositi vjerodostojnosti i ugledu Društva.

Svi članci Statuta HDFD-a ujedno su i dio Etičkog kodeksa.
Članovi tijela Društva poglavito moraju voditi računa o etičnosti te ostati izvan aktivnosti koje bi mogle kompromitirati njihovu vjerodostojnost.
Član Društva ima obvezu ne zloupotrebljavati karakter svoje profesije.
Članovi Društva koji su članovi tijela neke druge udruge ili ustanove ili organizacije, u svom se radu moraju pridržavati interesa članova Društva i Društva u cijelini.

 

Članak 9.

 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Društva te će biti poslan svim članovima Društva elektroničkom i običnom poštom.

 

U Zagrebu, 25. siječnja 2016. godine
Dopredsjednik HDFD-a
Ivan-Goran Vitez

 

Ovaj dokument možete preuzeti na ovom linku.

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: hdfd@hdfd.hr